dnes je 8.12.2023

Input:

129/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku, platné do 16.5.1967

č. 129/1965 Zb.
[zrušené č. 46/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí ze dne 1. prosince 1965
o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku
Ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, stanoví:
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví, jak státní organizace financují opatření týkající se škod na hmotném národním majetku, který mají ve správě, a škody způsobené jimi na hmotném majetku ve správě nebo vlastnictví jiných socialistických organizací.
(2) Na peněžní ústavy a na Státní pojišťovnu se tato vyhláška vztahuje jen potud, pokud předpisy o hospodaření těchto organizací neobsahují odchylnou úpravu.
§ 2
Pokud se v této vyhlášce mluví o oborovém ředitelství, rozumí se tím oborové ředitelství trustu ve funkci nadřízeného orgánu a v téže funkci i oborový podnik, který má přidružené organizace.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Hlava první
HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE
DÍL I
Hospodářské organizace s hmotnou zainteresovaností na hrubém důchodu nebo zisku1)
§ 3
Vlastní zdroje k úhradě výdajů na odstranění škod
(1) K úhradě výdajů na odstranění škod, které vznikly na oběžných prostředcích, na základních prostředcích a nedokončených investicích, pokud se odstraňují běžnou opravou, jakož i škod způsobených jiným organizacím, použije organizace hrubého důchodu nebo zisku.2)
(2) Nestačí-li hrubý důchod nebo zisk k úhradě výdajů podle ustanovení odstavce 1, použije se prostředků rezervního fondu organizace.3)
(3) Není-li ani v rezervním fondu organizace dostatek prostředků k odstranění těchto škod, zvýší organizace o potřebnou částku rezervní fond převodem ze svých ostatních fondů, pokud to připouštějí předpisy o použití těchto fondů.4)
(4) K úhradě výdajů na odstranění škod na základních prostředcích a nedokončených investicích, které se odstraňují investiční výstavbou nebo generální opravou, použije organizace prostředků fondu obnovy. Není-li ve fondu obnovy dostatek prostředků, zvýší organizace o příslušnou částku tento fond převodem ze svých ostatních fondů, pokud to připouštějí předpisy o použití těchto fondů,4) nebo převodem z hrubého důchodu nebo zisku určeného k vlastnímu použití.
(5) O úhradě výdajů na opatření k ochraně poškozeného majetku (např. na záchranné práce, odstraňování trosek a hlídání objektů, zajištění poškozených oběžných i základních prostředků a nedokončených investic) platí ustanovení odstavců 1 - 4.
(6) Zdrojů uvedených v odstavci 1 použije organizace i v případech, kdy se škoda na oběžných prostředcích neodstraňuje a vyjádří se snížením ceny poškozeného nebo zničeného majetku o částku odpovídající poškození