dnes je 17.4.2024

Input:

13/1945 Sb., Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce

č. 13/1945 Zb.
Vládní nařízení
ze dne 4. června 1945
o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce.
Se souhlasem presidenta republiky československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o ochraně státu :
§ 1.
(1) Pro úkoly včleňování do práce, mzdové politiky, živnostenské inspekce, pracovního lékařství a jiné péče o zaměstnance zřizují se okresní úřady ochrany práce jako úřady prvé stolice.
(2) Obvody a sídla okresních úřadů ochrany práce stanoví ministerstvo ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem vnitra vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení. Podle potřeb může ministerstvo ochrany práce a sociální péče stejným způsobem zříditi také pobočky okresních úřadů ochrany práce.
(3) V Praze a v Brně zřizují se pro úkoly uvedené v odstavci 1, zemské úřady ochrany práce jako úřady druhé stolice.
(4) Okresní a zemské úřady ochrany práce jsou podřízeny ministerstvu ochrany práce a sociální péče.
§ 2.
(1) Okresní úřad ochrany práce řídí správní výbor, který se při něm ustaví z řad zaměstnanců a odborníků hospodářsky nebo sociálně-politicky činných. Členy tohoto výboru jmenuje zemský národní výbor v dohodě s Ústřední radou odborů k návrhu příslušného okresního národního výboru, který se dohodne s příslušnou okresní organizací Ústřední rady odborů.
(2) Běžné věci vyřizuje podle pokynů správního výboru přednosta okresního úřadu ochrany práce, jmenovaný ministerstvem ochrany práce a sociální péče na návrh Ústřední rady odborů.
(3) Předpisy o složení správního výboru, funkčním období, jakož i o právech a povinnostech členů vydá ministerstvo ochrany práce a sociální péče.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně o zemských úřadech ochrany práce s tím, že přednostu zemského úřadu ochrany práce a členy správního výboru jmenuje ministr ochrany práce a sociální péče k návrhu zemského národního výboru a Ústřední rady odborů.
§ 3.
(1) Pro řízení v oboru působnosti úřadů ochrany práce platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení), pokud řízení pro některé úkoly z oboru působnosti úřadů ochrany práce není upraveno zvláštními předpisy.
(2) Proti rozhodnutí okresního úřadu ochrany práce lze do 3 dnů od doručení rozhodnutí podati rozklad ke správnímu výboru, který o něm rozhodne v senátu, složeném z předsedy a dvou přísedících. Předsedu a členy senátu volí správní výbor ze svého středu. Rozklad má odkladný účinek. Odkladný účinek může však senát vyloučiti. Z rozhodnutí senátu lze se odvolati podle odstavce 3.
(3) Nepoužije-li strana rozkladu podle odstavce 2, může se z rozhodnutí okresního úřadu ochrany práce odvolati přímo k zemskému úřadu ochrany práce a - rozhoduje-li výjimečně tento úřad sám v prvé stolici - odvolati se z jeho rozhodnutí k ministerstvu ochrany práce a sociální péče. Z rozhodnutí zemského úřadu ochrany práce jako odvolacího není přístupno další odvolání.
(4) Ustanovení odstavce 2 platí též pro zemský úřad ochrany práce, pokud tento úřad rozhoduje v prvé stolici.
§ 4.
Všechny úřady veřejné správy, soudy, právnické a fysické osoby,