dnes je 5.3.2024

Input:

13/1950 Zb., Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove

13/1950 Zb.
[zrušené č. 22/1954 Zb.]
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 22. februára 1950,
ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove.
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 2, ods. 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územnej organizácii krajských a okresných súdov:
§ 1.
(1) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Sečovciach sa ustanovuje v Sečovciach.
(2) Sídlo okresného súdu pre obvod Okresného národného výboru v Trebišove sa ustanovuje v Trebišove.
§ 2.
Tým sa mení ustanovenie § 2, ods. 2, č. 2, písm. s) nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1950.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.