dnes je 7.12.2023

Input:

13/1952 Sb., Vládní nařízení o správě spojů, platné do 31.12.1970

č. 13/1952 Zb.
[zrušené č. 133/1970 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. dubna 1952
o správě spojů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republika podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Organisace a působnost.
§ 1.
(1) Z ministerstva pošt se zřizuje ministerstvo spojů.
(2) Ministerstvo spojů spravuje všechna odvětví spojových služeb, jež jsou určeny k veřejnému používání (pošta a telekomunikace), pečuje o výstavbu a provoz technických rozhlasových a televisních zařízení a dozírá na stavbu a provoz ostatních telekomunikačních zařízení s výjimkou zařízení v oboru působnosti ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti; o způsobu a rozsahu spolupráce ve věcech telekomunikačních zařízení v oboru působnosti ministerstva dopravy se dohodnou ministři dopravy a spojů.
(3) Ministerstvo spojů plní své úkoly přímo nebo prostřednictvím krajských správ spojů a výkonných služeben, stanoví jejich organisaci a působnost a řídí jejich činnost na území celého státu.
§ 2.
(1) Z pověřenectva pošt se zřizuje pověřenectvo spojů.
(2) Pověřenectvo spojů pečuje o uplatnění zájmů Slovenska v oboru spojů, zajišťuje v oboru spojů spolupráci se slovenskými národními orgány, zajišťuje a kontroluje v rámci směrnic a příkazů ministerstva spojů činnost jeho orgánů na Slovensku.
Hospodářství.
§ 3.
Vláda může stanovit pro obor působnosti ministerstva spojů způsob hospodaření odlišný od úpravy hospodaření oblastní státní správy. Podrobnosti upraví ministr spojů v dohodě s ministrem financí.
§ 4.
Ministerstvo spojů a jeho orgány mohou vykonávat, pokud je to nutné nebo účelné, samostatně pomocné práce, jež slouží plnění jejich úkolů, aniž k tomu potřebují oprávnění podle zvláštních předpisů.
§ 5.
Ministr spojů může k obstarávání některých úkolů v oboru působnosti ministerstva spojů zřídit v dohodě s ministrem financí národní podniky a svěřit jim do správy potřebný majetek. Pro tyto národní podniky platí zákon č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových.
Závěrečná ustanovení.
§ 6.
(1) Československá státní pošta, národní podnik, se zrušuje bez likvidace; její majetek přechází do přímé správy ministerstva spojů. Výmaz z podnikového rejstříku se provede s odvoláním na toto nařízení.
(2) Změna zápisů ve veřejných knihách se provede s odvoláním na toto nařízení k návrhu ministerstva spojů nebo jeho orgánů při příležitosti nejbližšího zápisu.
§ 7.
Ministr financí a osvěty v dohodě s ministry spojů a financí upraví podrobnosti přechodu technického rozhlasového a televisního zařízení a jiného majetku do správy ministerstva spojů. Ministr spojů převezme v dohodě s ministrem informací a osvěty v rámci plánu pracovních sil potřebný počet zaměstnanců Československého rozhlasu.
§ 8.
Zaměstnanci Československé státní pošty, národního podniku, a zaměstnanci Československého rozhlasu převzatí podle § 7 se stávají státními zaměstnanci v oboru ministerstva spojů.
§ 9.
(1) Platnosti pozbývají všechny předpisy, které odporují