dnes je 25.2.2024

Input:

13/1962 Sb., Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu, platné do 30.12.1990

č. 13/1962 Zb.
[zrušené č. 429/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. února 1962
o nové organizaci Československého filmu
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 odst. 3 dekretu č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu:
Organizace Československého filmu
§ 1
(1) Československý film je výrobní hospodářská jednotka kulturního charakteru. Je samostatná organizace v rámci ministerstva školství a kultury. Má celostátní působnost.
(2) Československý film tvoří ústřední ředitelství Československého filmu jako nadpodniková hospodářská organizace spolu s podřízenými hospodářskými organizacemi.
(3) Ústředního ředitele Československého filmu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství a kultury.
(4) Ústřední ředitel Československého filmu je oprávněn se souhlasem ministra školství a kultury zřizovat, měnit a rušit podřízené hospodářské organizace.
§ 2
Ve věcech plánovacích, finančních a mzdových jedná ústřední ředitelství Československého filmu přímo se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí, se Státní mzdovou komisí, s ministerstvem financí, se Státní mzdovou komisí a s ostatními ústředními orgány. Československý film má v plánu a v rozpočtu ministerstva školství a kultury odděleně vykazovanou část.
§ 3
Pro Československý film platí přiměřeně předpisy o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, pokud toto vládní nařízení nestanoví jinak.
§ 4
Úkoly Československého filmu
(1) Základním úkolem ústředního ředitelství Československého filmu je organizovat, řídit, koordinovat a kontrolovat po stránce ideové, umělecké, technické a hospodářské tvorbu filmů a jejich úpravu, dále laboratorní zpracování a půjčování filmů, dovoz a vývoz filmů, archivování a dokumentaci filmů a obstarávání technických potřeb v oblasti kinematografie.
(2) Československý film poskytuje národním výborům na úseku filmové distribuce metodickou pomoc.
(3) Ústřední ředitel Československého filmu je oprávněn vydávat předpisy na úseku kinematografie, zejména směrnice pro provoz kin národních výborů a veřejné promítání v nich, stanovit podmínky půjčování filmů a výši vstupného do kin.
§ 5
Statut Československého filmu
Podrobnosti o právních poměrech a hospodaření Československého filmu, rozsah pravomoci a odpovědnosti ústředního ředitele Československého filmu a ředitelů podřízených organizací stanoví statut, který vydá ústřední ředitel Československého filmu se souhlasem ministra školství a kultury.
Společná a závěrečná ustanovení
§ 6
Vládní nařízení č. 4/1957 Sb., o organizaci filmového podnikání, se zrušuje.
§ 7
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.