dnes je 16.4.2024

Input:

13/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě, ve znění účinném k 1.10.1963

č. 13/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. ledna 1963
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
85/1963 Sb.
(k 1.10.1963)
doplňuje
Dne 20. června 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 30. srpna 1962. Schválení Dohody bylo sděleno senegalské straně nótou ze dne 28. září 1962. Nótou ze dne 11. prosince 1962 sdělila senegalská strana, že Dohoda byla schválena vládou Republiky Senegal.
Podle ustanovení článku 20 vstoupila Dohoda v platnost dne 11.ledna 1963.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Senegal
přejíce si napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československem a Senegalem a uplatňovat v této oblasti v co nejširší míře mezinárodní spolupráci,
přejíce si použít v této dopravě zásad a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu 7. prosince 1944, se dohodly takto:
HLAVA I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanová v této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních civilních spojení uvedených v Příloze této Dohody.
Článek 2
Při provádění této Dohody a její Přílohy:
1. výraz „území“ má význam určený v článku 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;
2. výraz „letecké úřady“ znamená: pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy a spojů, letecký obor; pokud jde o Senegal, ministerstvo dopravy a spojů;
3. výraz „dohodnuté služby“ znamená letecké služby vyjmenované v Seznamu tratí, který je součástí Přílohy této Dohody;
4. výraz „určený podnik“ znamená letecký podnik, který bude jednou ze smluvních stran písemně oznámen druhé smluvní straně podle hlavy II této Dohody jako podnik, který je oprávněn provozovat dohodnuté letecké služby.
Článek 3
1. Letadla používaná v mezinárodní přepravě leteckými podniky určenými jednou smluvní stranou, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby paliva a mazadel, palubní zásoby (včetně potravin, nápojů a tabáku) budou při vstupu na území druhé smluvní strany osvobozeny od všech cel, inspekčních poplatků i ostatních podobných poplatků a dávek za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadel až do zpětného vyvezení.
2. S výjimkou poplatků a dávek za poskytnuté služby budou dále osvobozeny od poplatků a dávek uvedených v odstavci 1:
a) palubní zásoby jakéhokoliv původu převzaté na území jedné smluvní strany a naložené do letadel, zajišťujících mezinárodní linku druhé smluvní strany,
b) náhradní součástky dovezené na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadel užívaných k mezinárodním letům určenými leteckými podniky druhé smluvní strany,
c) pohonné látky a mazadla určená pro letadla užívaná v mezinárodní přepravě určenými leteckými podniky druhé smluvní strany, i když těchto zásob