dnes je 21.4.2024

Input:

13/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání, platné do 31.3.1982

č. 13/1968 Zb.
[zrušené č. 130/1981 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 25. ledna 1968,
kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví podle § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Rozsah obchodního podnikání socialistických organizací
(1) Socialistické organizace mohou na celém území státu provozovat maloobchodní nebo velkoobchodní činnost (včetně veřejného stravování a ubytování) v rozsahu stanoveném v zakládací listině.
(2) V zakládací listině1) vymezené oprávnění
a) k obchodní činnosti zahrnuje i právo nakoupené zboží upravovat, jinak pro prodej zpracovávat, provádět doplňkové služby, obstarávat servis a opravy prodaného zboží;
b) k službám zahrnuje i právo provádět doplňkový prodej;
c) k výrobní činnosti zahrnuje vedle provádění běžného servisu i právo, aby organizace ve vlastní maloobchodní síti prodávala kromě zboží, které sama vyrobila, i jeho součástky s příslušenstvím, jakož i zboží, které sice sama nevyrobila, ale které se s ním obvykle prodává nebo užívá, anebo které umožňuje jeho lepší využití.
(3) Zvláštní předpisy2) stanoví, ke kterému druhu obchodní činnosti je třeba zvláštního souhlasu.
§ 2
Zřizování prodejen a provozoven
(1) Při schvalování rozmístění prodejen a provozoven může místní (městský) národní výbor stanovit požadavky na základní sortiment a technickou vybavenost.
(2) Pro schvalování provozu po stránce hygienické, bezpečnostní, požární a stavební platí zvláštní předpisy.
§ 3
Povinnosti organizace při obchodním podnikání
(1) Organizace je povinna označit prodejnu (provozovnu, stánek, popřípadě prodejní zařízení) obchodním názvem a na vchodu nebo na vstupních dveřích uvést přesný název a adresu řídící organizace, jméno odpovědného vedoucího, prodejní dobu a, jde-li o závod veřejného stravování (ubytování), též cenovou skupinu.
(2) Při obchodním podnikání nesmí organizace uvádět nepravdivé nebo zkreslené údaje o prodávaném zboží (zkreslené údaje o jeho kvalitě, funkci nebo výkonu), nesprávné označování jeho původu a značek, rozšiřování údajů, které jsou způsobilé oklamat občany a zjednat organizaci na úkor ostatních organizací přednost nebo jakékoliv výhody, a prodávat, zboží na místě, které k tomu není určeno.
§ 4
Stánkový, ambulantní a jiný příležitostný prodej
Při provozování obchodní činnosti na trzích, ve stáncích, v prodejních automatech a ambulantním způsobem se řídí organizace tržními řády a jinými obecně závaznými nařízeními vydanými příslušným místním (městským) národním výborem.
§ 5
Reklamace občanů
Reklamace občanů musí být vyřizovány bez jakýchkoli průtahů. Je nepřípustné činit vyřízení reklamace závislým na vyřízení reklamace dodavatelskou organizaci. Nevyřízení nebo zamítnutí oprávněných reklamací občanů může být postihováno jako porušení předpisů ve věcech vnitřního obchodu.
§ 6
Prodej zboží občany
(1) Občané mohou prodávat zemědělské produkty z vlastní rostlinné a živočišné produkce, pokud zvláštní předpisy3) nestanoví jinak, jakož i lesní plody.
(2) Po domácku vyráběné nebo zpracovávané zboží mohou občané prodávat