dnes je 30.9.2023

Input:

130/1947 Sb., Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku

č. 130/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 1. července 1947,
jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 36 branného zákona se mění a zní:
㤠36.
Osoby konající presenční službu nebo vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy, jakož i vojenští gážisté z povolání, potřebují k sňatku povolení příslušného vojenského úřadu.
Totéž platí o vojenských osobách konajících další činnou službu, o vojenských gážistech ve výslužbě, povolaných přechodně k činné službě, a o vojenských osobách, které jsou v zaopatření vojenské invalidovny, jakož i o vojenských osobách na trvalé dovolené, jejichž povinnost k zákonné presenční službě skončí později než za 3 měsíce.
Povolení k sňatku podle předchozích odstavců nelze vázati na vzdání se vyživovacího příspěvku.
Povolení k sňatku neposkytuje výhod při plnění branné povinnosti.“
Čl. II.
Ustanovení § 3 zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacích příspěvků rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a zní:
㤠3.
Nárok na vyživovací příspěvek nepřísluší manželce osob uvedených v § 1, č. 1 tohoto zákona, byl-li sňatek uzavřen bez povolení potřebného podle § 36 branného zákona.“
Čl. III.
Prohlášení o vzdání se nároku na vyživovací příspěvek jsou právně bezúčinná od 1. dubna 1947 bez rozdílu, byla-li učiněna před účinností tohoto zákona nebo za ní.
Čl. IV.
Právní předpisy, odporující tomuto zákonu, se zrušují.
Čl. V.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři národní obrany a vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.