dnes je 5.3.2024

Input:

130/1950 Sb., Nařízení, kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost, platné do 5.10.1956

č. 130/1950 Zb.
[zrušené č. 46/1956 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství, věd a umění
ze dne 1. září 1950,
kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost.
Ministr školství, věd a umění nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Státní výbor, jako poradní iniciativní a koordinační sbor ministra školství, věd a umění, podává návrhy a je slyšen v zásadních otázkách a při důležitých opatřeních, týkajících se vysokých škol, zejména jde-li o:
a) plán rozvoje vysokých škol a jeho věcné a finanční zabezpečení,
b) určování počtu a druhů vysokých škol, fakult, oddělení kateder, speciálních studií i kursů jakož i zřizování vědeckých a uměleckých ústavů,
c) určování sídel vysokých škol, jejich názvů a umístění,
d) roční a výhledové plány rozvoje vědecké a umělecké činnosti vysokých škol,
e) péči o vědeckou a uměleckou úroveň vysokých škol,
f) jmenování profesorů a docentů, zejména pokud jde o posouzení jejich vědecké nebo umělecké způsobilosti, návrhy na pověření a na určení nebo změnu působiště vysokoškolských profesorů, docentů, vedoucích kateder a ředitelů vědeckých a uměleckých ústavů, po případě i jiné otázky týkající se jejich pracovního poměru,
g) ustanovení dočasného zástupce pro neobsazený vědní nebo umělecký obor,
h) plán pracovních míst na vysokých školách,
ch) jmenování rektorů, prorektorů, děkanů a proděkanů,
i) studijní a zkušební plány a zabezpečení jejich provádění,
j) studijní a zkušební řády, organisační a jiné předpisy pro vysoké školy,
k) plány pro přijímání studentů na vysoké školy, jakož i obecné směrnice pro jejich přijímání,
l) plán na zařazení absolventů vysokých škol do praxe,
m) souborný plán aspirantur, jakož i plán na zařazení absolventů aspirantury do praxe,
n) plán vydávání učebnic a učebních pomůcek pro vysoké školy,
o) zásady pro dosažení odborné způsobilosti a udílení vědeckých a uměleckých hodností,
p) udělení čestné vědecké nebo umělecké hodnosti,
r) podpory na vědeckou nebo uměleckou činnost vysokoškolských vědeckých a uměleckých pracovníků a jejich vysílání do ciziny, jakož i zvaní cizích vědeckých a uměleckých pracovníků,
s) organisaci tělovýchovy na vysokých školách,
t) sociální péči o vysokoškolské studentstvo.
(2) Předseda Státního výboru může pověřiti členy Státního výboru nebo jiné osoby, aby přímo na jednotlivých vysokých školách zkoumali otázky patřící do působnosti Státního výboru a žádali od orgánů vysokých škol potřebná vysvětlení.
§ 2.
(1) Sídlem Státního výboru je Praha.
(2) Sídlem odbočky Státního výboru pro vysoké školy na Slovensku (dále jen „odbočka“) je Bratislava.
§ 3.
(1) Ze tří místopředsedů Státního výboru je alespoň jeden ze sekce pro vysoké školy vědeckého směru a alespoň jeden ze sekce pro vysoké školy uměleckého směru.
(2) Předsedy sekcí jmenuje ministr školství, věd a umění z členů předsednictva Státního výboru (dále jen „předsednictvo“). Tajemníky sekcí jmenuje ministr školství, věd a umění z členů sekcí.
(3) Předsednictvo odbočky se