dnes je 21.4.2024

Input:

130/1960 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky, platné do 31.12.1966

č. 130/1960 Zb.
[zrušené č. 99/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 24. srpna 1960
o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky
Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 a 2 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, a podle §§ 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Vzhledem k nové územní organizaci státu a aby se předešlo zneužívání dosavadních poukázek na chléb, je třeba provést výměnu starých poukázek za nové poukázky. Proto staré poukázky na chléb vydané zemědělcům do 30. září 1960 podle vyhlášky ministerstev potravinářského průmyslu a vnitřního obchodu č. 241/1957 Ú. l., o provádění výměny mouky zemědělců na chléb, pozbývají platnosti dnem 31. října 1960; počínaje dnem 1. listopadu 1960 nesmějí prodejny chléb na staré poukázky vydávat.
§ 2
1. V období od 1. října do 31. října 1960 budou vyměňovat staré poukázky na chléb za nové poukázky zemědělské mlýny, které poukázky zemědělcům vydaly.
2. V případech, kdy byl zrušen zemědělský mlýn, který staré poukázky vydal nebo přestěhoval-li se zemědělec do jiného kraje, nebo nemohl-li z vážných důvodů vyměnit poukázky včas, provede dodatečnou výměnu starých poukázek na chléb okresní mlýnsko-pekárenský závod, v jehož obvodu má zemědělec bydliště, a to nejpozději do 15. listopadu 1960; po tomto dni nelze již provést výměnu starých poukázek.
§ 3
Nové poukázky na chléb platí jen na území kraje, v němž byly vydány a v časovém období, které je na nich vyznačeno.
§ 4
1. Obchodní organizace předloží do 12. listopadu 1960 příslušnému finančnímu odboru okresního národního výboru poukázky přijaté v říjnu 1960 tak, že na zvláštním archu budou nalepeny staré poukázky a na zvláštním archu nové poukázky.
2. Finanční odbory okresního národního výboru vydají obchodním organizacím zvlášť potvrzení o hodnotě přijatých starých poukázek a zvlášť potvrzení o hodnotě přijatých nových poukázek.
3. Obchodní organizace vyfakturují mlýnsko-pekárenským podnikům chléb vydaný v měsíci říjnu, a to zvlášť na staré poukázky a zvlášť na nové poukázky.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 10. září 1960.
 
Náměstek zastupující ministra:
Horník v. r.