dnes je 3.12.2023

Input:

130/1961 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů, platné do 31.12.1966

č. 130/1961 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 15. listopadu 1961
o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
Ministerstvo chemického průmyslu stanoví v dohodě s ostatními ústředními úřady a orgány podle § 1 a § 2 dekretu číslo 109/1945 Sb., o řízení výroby:
§ 1
Upotřebené minerální (mazací) oleje (dále jen „upotřebené oleje“), jejichž původní vlastnosti se použitím změnily tak, že jich nelze bez regenerace chemickou cestou (dále jen „regenerace“) k předepsanému (určenému) účelu nadále použít, jsou velmi cennou surovinou pro další zpracování.
Plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství proto vyžaduje, aby těchto upotřebených olejů bylo co nejhospodárněji využíváno.
§ 2
Všichni spotřebitelé minerálních (mazacích) olejů (socialistické organizace včetně jednotných zemědělských družstev, jakož i spotřebitelé z řad obyvatelstva) jsou povinni upotřebené oleje zachycovat a shromažďovat a nakládat s nimi podle dalších ustanovení této vyhlášky. Přitom jsou povinni dbát, aby shromážděné upotřebené oleje nebyly jakkoli dále znehodnocovány a znečišťovány.
§ 3
(1) Spotřebitelé shromažďují a odvádějí upotřebené oleje v těchto skupinách:
a) oleje letecké motorové, oleje automobilové motorové, oleje pro traktory, oleje trvanlivé kompresorové nebo jejich směsi,
b) všechny ostatní druhy upotřebených olejů, zejména oleje ložiskové, trvanlivé turbínové, transformátorové, automobilové převodové aj. nebo jejich směsi.
(2) Spotřebitelé jsou povinni pečovat o to, aby oleje skupin a) a
b) nebyly navzájem míseny, a aby byly uchovávány v oddělených obalech.
(3) Pokud spotřebitel - socialistická organizace - nemá vlastní obaly pro shromažďování upotřebených olejů, zapůjčí mu vhodné obaly (sudy, drumy) distribuční sklad národního podniku Benzina.1)
(4) Pro shromažďování upotřebených olejů nesmí být používáno obalů národního podniku Benzina, určených pro dodávky nepoužitého zboží.
§ 4
(1) Spotřebitelé minerálních (mazacích) olejů skupiny a) (§ 3) jsou povinni odvádět veškerý upotřebený olej této skupiny národnímu podniku Benzina, nejméně však 35 % z odebraných čerstvých olejů.
(2) Pokud by spotřebitelé opětovně nedostáli své odvodní povinnosti podle odstavce 1 je národní podnik Benzina oprávněn krátit přiměřeně dodávky čerstvého oleje ze skladů, maximálně do výše nesplněné odvodní povinnosti. Závažné případy neplnění odvodní povinnosti projedná národní podnik Benzina s okresním národním výborem.
(3) Socialistické organizace odvádějí upotřebené oleje skupiny a) příslušným distribučním skladům národního podniku Benzina. ostatní spotřebitelé odvádějí tyto upotřebené oleje u čerpacích stanic národního podniku Benzina.
(4) Jakékoliv jiné použití těchto upotřebených olejů je nepřípustné.
§ 5
Spotřebitelé minerálních (mazacích) olejů skupiny b) (§ 3), kteří nemohou upotřebených olejů této skupiny bezpečně a hospodárně využít ve vlastním provoze, jsou povinni odvést je distribučním skladům národního podniku Benzina.
§ 6
(1) Národní podnik Benzina je povinen