dnes je 2.10.2023

Input:

131/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu

č. 131/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 801, 802, 936, 937, 940, 1552, 1556, 1574 a 1621 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. a ve vložkách č. 415, 420, 565, 621, 636, 641 a 666 pozemkové knihy pro katastrální území Praha V.
§ 2.
Československý stát věnuje nemovitosti uvedené v § 1, jakož i nemovitosti zapsané ve vložce č. 1662 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. spolku „Svaz vysokoškolského studentstva v Praze“ za účelem vybudování Akademického domu podle zákona ze dne 9. října 1919, č. 547 Sb., o vybudování a udržování „Akademického domu v Praze“.
§ 3.
(1) Akademický dům v Praze budiž vybudován jakožto „Památník 17. listopadu“ k uctění památky českých studentů, kteří byli dne 17. listopadu 1939 popraveni nebo odvlečeni do německých koncentračních táborů.
(2) Vybudování Akademického domu v Praze bude říditi kuratorium, jehož složení stanoví vláda nařízením.
§ 4.
Vklad práva vlastnického k nemovitostem uvedeným v § 2 pro Svaz vysokoškolského studentstva se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.
§ 5.
Československý stát poskytne dosavadním vlastníkům nemovitostí a osobám, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, náhradu ve výši obecné ceny, pokud vlastnictví k těmto nemovitostem anebo příslušná práva nenabyl podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
§ 6.
V případě likvidace spolku „Svaz vysokoškolského studentstva v Praze“ rozhodne vláda o vlastnictví k Akademickému domu v Praze nařízením.
§ 7.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17.listopadu 1945; provedou jej ministři školství a osvěty, spravedlnosti, financí, dopravy a ochrany práce a sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šrobár v. r. Dr. Stránský v. r.
Dr. Nejedlý v. r. gen. Hasal v. r.
Dr. Šoltész v. r.