dnes je 2.10.2023

Input:

131/1949 Zb., Nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku

131/1949 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. apríla 1949
o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 18 zák. čl. V/1907, o mierach, ich používaní a dozore nad nimi:
§ 1
Ustanovenie čl. I nariadenia Sboru povereníkov zo dňa 10. mája 1946, č. 73 Sb.n. SNR, ktorým sa mení vládne nariadenie o poplatkoch za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov, platí do 31. decembra 1951.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister priemyslu.
 
Zápotocký v.r.