dnes je 9.12.2023

Input:

131/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, platné do 30.6.1978

č. 131/1964 Zb.
[zrušené č. 45/1978 Zb.]
Vyhláška
ministerstva spotřebního průmyslu
ze dne 20. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků:
a) odvětví textilního a konfekčního,
b) odvětví kožedělného, obuvnického a kožešnického,
c) odvětví skla, porcelánu, keramiky,
d) odvětví dřevozpracujícího,
e) sběrných surovin.
Vyhláška se však nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
ČÁST DRUHÁ
Oddíl první
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Drobné dodávky
(k § 153 zákona)
U drobných dodávek, tj. dodávek, u nichž cena jednoho druhu výrobku nepřesahuje částku 200, - Kčs, popřípadě nepřesahuje-li cena celé dodávky 1000, - Kčs, je odběratel svou objednávkou vázán po dobu 3 měsíců, pokud v ní neuvedl lhůtu kratší. Dohoda o předmětu a času plnění je v těchto případech nahrazena poskytnutím plnění (§ 153 odst. 2 písm. c) zákona).
§ 3
Dodávky z odbytových organizací
(1) Na dodávky z odbytových organizací mohou odběratelé předkládat návrhy smluv (objednávky) kdykoliv s výjimkou objednávek
a) výrobků jednoúčelových, speciálních nebo neběžného provedení;
b) výrobků u nichž je odbytová organizace povinna uzavřít smlouvu podle § 161 zákona;
c) veškerých výrobků dodávaných odbytovou organizací Prodejny nábytkářského průmyslu.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), předkládají odběratelé odbytovým organizacím návrhy smluv (objednávky) na příslušné období ve lhůtách stanovených v § 13, 22, 31 a 40 této vyhlášky.
(3) Hlavní druhy výrobků uvedené v odstavci 1 písm. a), které je nutno zajistit ve výrobě na základě objednávek odběratelů odbytové organizace, oznamuje odbytová organizace odběratelům vždy před začátkem roku, pokud tyto druhy nejsou uvedeny v seznamu výrobků příslušného ministerstva.
§ 4
Změna smlouvy (náhradní plnění)
(k § 125 zákona)
Požádá-li některá z organizací o souhlas se změnou smlouvy (náhradní plnění), je druhá organizace povinna se vyjádřit k tomuto návrhu do 10 dnů od odeslání. Je-li odběratelem odbytová organizace nebo zpracovatelský podnik, činí jeho lhůta pro vyjádření k návrhu dodavatele 15 dnů od odeslání.
§ 5
Předčasné plnění
(k § 129 zákona)
Dodavatel je oprávněn při poslední dodávce v příslušném dodávkovém období k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, které na základě již uzavřené smlouvy mají být dodávány v nejbližším následujícím období, expedovat již v dodávkovém období předcházejícím. Toto ustanovení nelze použít, dodává-li se pouze jednou měsíčně; v tomto případě musí si dodavatel k předčasnému plnění vyžádat souhlas odběratele.
§ 6
Exportní souběhy
(k § 164 zákona)
(1) Všichni odběratelé jsou povinni v rámci plánovacího aktu uzavírat smlouvy na dodávky exportních souběhů textilních a konfekčních výrobků,