dnes je 17.4.2024

Input:

132/1946 Sb., Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců

č. 132/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Výměra výslužného státních zaměstnanců, kteří nemají podle platných předpisů nárok na plně výslužné po 35leté nebo kratší skutečné započitatelné služební době, činí až do prvých deseti let doby započitatelné pro nárok na výslužné 40 %, a za každý další započitatelný rok 2,4 % pensijní základny, nejvýše však 100 % této základny.
§ 2.
Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci v činné službě, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy podle tohoto zákona vydané.
§ 3.
Dosud platné předpisy, které odporují tomuto zákonu, se zrušují s výjimkou předpisů o hodnocení doby započtené použitím částek vydaných podle předpisů o přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) a předpisů o nároku na výslužné a jeho výměře před dovršením pěti započitatelných roků.
§ 4.
Ustanovení tohoto zákona se vztahují obdobně i na zaměstnance svazků územní samosprávy.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Masaryk v.r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen. Hasal v.r.
Hála v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Clementis v.r.
gen. Dr. Ferjenčík v.r.
Lichner v.r.