dnes je 5.3.2024

Input:

132/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

č. 132/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 4 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (nadále jen „zákon“):
§ 1
Z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky z hrubé tržby podle § 1 zákona se vyjímají jak u podniků výrobních, tak u podniků obchodních včetně komisionářů a u jednatelů (§ 1, odst. 2 zákona), tyto výrobky určené pro vývoz:
sklo všeho druhu a výrobky ze skla včetně skleněné bižuterie,
kovová bižuterie, ozdobné zboží kovové, zboží z ušlechtilých kovů alpaky a doublé,
výrobky textilní a konfekční, obojí všeho druhu,
kožešiny, peří a výrobky z nich,
výrobky kožedělné a gumárenské,
z výrobků chemického průmyslu:
dusičnan amonný,
sírouhlík,
trichlorethylen,
kyselina citronová,
dehtová barviva,
anilin a organické mezivýrobky,
ultramarin,
litopon,
bělicí hlinka,
ochranné prostředky proti rostlinným škůdcům,
výbušniny všeho druhu,
smůla,
umělá vlákna všeho druhu,
dřevěné uhlí retortní,
farmaceutické výrobky a léčiva všeho druhu,
výrobky z umělých hmot,
výrobky z tvrzeného papíru,
užitkový porcelán a keramické suroviny, mastek,
nábytek všeho druhu,
hudební nástroje,
zboží kartáčnické a košikářské,
drobné dřevěné výrobky,
bruyerové dýmky a cigaretové špičky,
hračky všeho druhu,
hrací karty,
dubová kůra,
pivo a lihoviny,
cukrovinky.
§ 2
Z povinnosti uvedené v § 1 zákona se dále vyjímají dodávky veškerých výrobků, které výrobků, které
a) tuzemský podnikatel dovezl do tuzemska z ciziny a jež v nezměněném stavu vyvezl do ciziny, nebo
b) jsou toliko předmětem průvozu (čl. 2, písm. B vládního nařízení ze dne 10. prosince 1946, č. 233 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu), nebo
c) jsou výsledkem zpracování movitých věcí hmotných, prováděného v tuzemsku z příkazu a na účet cizozemského objednatele nebo na vlastní účet tuzemského objednatele u tuzemského podnikatele, avšak vždy jen pokud se tak děje v celním záznamním styku (§§ 62 až 64 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.).
§ 3
(1) Vynětí z povinnosti ve smyslu §§ 1 a 2 se vztahuje jen na dodávky těch výrobků určených pro vývoz, které byly skutečně vyvezeny a u nichž jsou proto obdobně splněny podmínky čl. 4, odst. 1 až 4 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Průkaz o skutečném vývozu podá podnikatel místně příslušné berní správě způsobem předepsaným v čl. 4 odst. 5 až 9 vl. nař. č. 233/1946 Sb. Ustanovení čl. 4, odst. 10 až 12 tohoto vládního nařízení platí obdobně.
(2) Dodávky výrobků, uvedených v §§ 1 a 2, od výrobce dalšímu výrobci v průběhu nutných výrobních stupňů, nebo obchodnímu podniku, komisionáři nebo jednateli k dalšímu vývoznímu prodeji, jsou vyňaty z povinnosti podle § 1 zákona, pokud výrobky byly pak skutečně vyvezeny, bude-li podán průkaz totožnosti výrobků vyvezených s výrobky, které jsou předmětem tohoto postupu.
§ 4
(1) Výrobky, na něž se podle