dnes je 7.12.2023

Input:

132/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu, platné do 30.6.2000

č. 132/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 17. června 1964
o železničním přepravním řádu
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti železničního přepravního řádu
(1) Železniční přepravní řád (dále jen „řád“) platí pro přepravu cestujících, zavazadel, spěšnin a vozových zásilek na železničních tratích Československých státních drah a vozových zásilek na dráze Dopravního podniku města Ostravy (dále jen „železnice“).
(2) Pro přepravu vozových zásilek, nakládaných nebo vykládaných na vlečce a přepravovaných po železnici, platí ustanovení tohoto řádu, pokud ve vyhlášce č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), není stanoveno jinak.
§ 2
Základní ustanovení řádu
Tento řád stanoví základní podmínky pro sestavení a způsob plnění plánu přepravy a podrobně upravuje práva, povinnosti i odpovědnost železnice, cestujících a přepravců.
§ 3
Základní povinnosti železnice a přepravců
Základní povinnost železnice a přepravců je splnit státní plán přepravy. Železnice a přepravci jsou povinni plánovat, organizovat a provádět přepravy co nejhospodárněji; jsou povinni zabezpečovat neporušenost přepravovaných zásilek a dodržovat stanovené lhůty.
§ 4
Stanice otevřené k přepravním úkonům
(1) Železnice vypravuje cestující a přijímá k přepravě a vypravuje cestovní zavazadla, spěšniny a vozové zásilky ve stanicích a do stanic otevřených pro žádanou přepravu. Seznam těchto stanic s údaji jejich výpravní oprávněnosti (dále jen „Seznam stanic“) vydává ministerstvo dopravy.
(2) Železnice zřizuje a udržuje pro styk s cestujícími a přepravci ve stanicích výdejny jízdenek, výpravny zavazadel a spěšnin, pokladny a podobná zařízení. Železniční stanice jsou povinny informovat zájemce na požádání o platných tarifech.
§ 5
Přepravně zasílatelské úkony
Železnice obstarává za přepravce po předchozí dohodě různé zasílatelské úkony související s přepravou, zejména u vývozních a dovozních zásilek podle podrobnějších podmínek stanovených ministerstvem dopravy v dohodě s příslušnými ústředními orgány.
§ 6
Věci vyloučené z přepravy
(1) Z přepravy jsou vyloučeny:
a) látky a předměty, jejichž přeprava je zakázána právními předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy,
b) předměty, které se svými rozměry, svou vahou nebo svou úpravou nehodí k žádané přepravě vzhledem k zařízením nebo provozním prostředkům železnice nebo vzhledem k bezpečnosti provozu železnice,
c) nebezpečné věci, které jsou podle tarifu z přepravy vyloučené.
(2) Zjistí-li železnice, že k přepravě byla přijata zásilka s věcmi z přepravy vyloučenými, zásilku zadrží a s věcmi naloží podle ustanovení právních předpisů nebo podle opatření orgánů státní správy. Nemají-li tyto předpisy takové ustanovení a zásilka je ještě v odesílací stanici, vrátí ji železnice odesílateli; je-li zásilka již na cestě, vyloučí ji z