dnes je 21.4.2024

Input:

132/1965 Sb., Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech, platné do 31.12.1974

č. 132/1965 Zb.
[zrušené č. 91/1974 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. listopadu 1965
o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 46 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Průmyslová a stavební výroba ústředně řízená je organizována ve výrobních hospodářských jednotkách. Výrobní hospodářská jednotka zahrnuje ucelenou část výrobně technické základny průmyslu (stavebnictví) včetně výzkumu, vývoje a projekce a vykonává i další odborné činnosti, zejména činnosti odbytovou a zásobovací. Výdaje výrobní hospodářské jednotky se uhrazují v zásadě z příjmů plynoucích z činnosti organizací tvořících výrobní hospodářskou jednotkou.
(2) Pro výkon odborných činností mohou být ve výrobních hospodářských jednotkách zřizovány samostatné hospodářské organizace (účelové organizace).
§ 2
(1) Formy výrobních hospodářských jednotek jsou:
a) oborový podnik; výjimečně může být k oborovému podniku přidružen jeden nebo několik národních podniků, popřípadě účelových organizací;
b) trust podniků, sestávajících z oborového (generálního) ředitelství trustu - dále jen „oborové ředitelství trustu“ - a jemu podřízených národních podniků a účelových organizací.
(2) Vláda může podle potřeby určit i jiné formy výrobních hospodářských jednotek.
(3) Organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek v jednotlivých odvětvích průmyslu a ve stavebnictví určuje příslušný ministr nebo jiný vedoucí ústředního orgánu (dále jen „ministr“); pokud jde o výrobně technickou základnu na Slovensku, činí tak v dohodě s příslušnými výkonnými orgány Slovenské národní rady.
§ 3
Oborové podniky, oborová ředitelství trustů, národní podniky a účelové organizace jsou státními hospodářskými organizacemi. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, platí o jejich zřizování a právním postavení ustanovení § 42 až 50 hospodářského zákoníku; o zřizování výzkumných a vývojových ústavů a organizací platí též předpisy o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť.1)
§ 4
(1) V čele oborového ředitelství trustu a oborového podniku je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává příslušný ministr po vyjádření odborového svazu. Ředitele národních podniků a účelových organizací podřízených oborovému ředitelství trustu nebo přidružených k oborovému podniku jmenuje a z funkce odvolává po vyjádření příslušného odborového orgánu generální ředitel, pokud si tuto pravomoc nevyhradil ministr.
(2) Základní otázky hospodaření a rozvoje výrobní hospodářské jednotky posuzuje její správní výbor. Zřizování, složení a působnost správního výboru upravuje podle zásad stanovených vládou statut výrobní hospodářské jednotky, a jde-li o oborový podnik bez přidružených organizací, jeho organizační řád (§ 6 odst. 1).
§ 5
Příslušný ministr může pověřit generálního ředitele zřizováním, slučováním, rozdělováním a zrušováním státních hospodářských organizací podřízených oborovému ředitelství trustu nebo přidružených k oborovému podniku.
§ 6
(1) Organizaci jednotlivých