dnes je 16.4.2024

Input:

133/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů, platné do 28.2.1967

č. 133/1962 Zb.
[zrušené č. 8/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1962
o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů
Ministerstvo financí stanoví po projednání s krajskými národními výbory, v dohodě s ústředními orgány a Ústřední radou odborů a se souhlasem vlády:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška se vztahuje na školení pracovníků státních a hospodářských orgánů, poslanců národních výborů a dobrovolných osvětových pracovníků zařízení národních výborů v krátkodobých kursech. Za krátkodobý kurs se považuje soustředění trvající déle než 4 dny a nepřesahující tři měsíce.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje
a) na školení pořádané společenskými a družstevními organizacemi;1)
b) na studium při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a na školách vysokých, na dlouhodobé kursy na úrovni těchto škol, na postgraduální studium a na výchovu nových vědeckých pracovníků;
c) na školení pořádané pro členy jednotných zemědělských družstev;2)
d) na kursy a školení pořádané národními výbory, závody i ostatními organizacemi pro osoby se změněnou pracovní schopností;3)
e) na školení příslušníků ozbrojených sborů a na školení pořádané složkami civilní obrany;4)
f) na školení připadající na dobu dovolené (prázdnin) účastníků školení.
§ 2
Hmotné zabezpečení účastníků krátkodobých kursů
(1) Organizace, u níž je účastník krátkodobého kursu v pracovním poměru, poskytne mu po dobu školení v kursu náhradu mzdy ve výši průměrného hrubého výdělku, dosaženého účastníkem v pravidelné pracovní době z posledních 6 měsíců před nastoupením do kursu, nejvýše však v částce 1800 Kčs měsíčně.
(2) U poslanců národních výborů, kteří nejsou v pracovním poměru, a u poslanců uvolněných ze zaměstnání pro výkon funkce nesmí náhrada ušlého výdělku nebo odměna za výkon funkce, kterou poskytuje poslanci národní výbor, přesáhnout po dobu účasti v kursu rovněž 1800 Kčs měsíčně.
(3) Při školení kratším než 1 měsíc se náhrada mzdy (ušlého výdělku) nebo odměna za výkon funkce poskytne ve výši poměrného dílu připadajícího na dny strávené v kursu z částky nejvýše 1800 Kčs měsíčně.
(4) Po dobu školení poskytne pořadatel kursu účastníkům celodenní stravu a ubytování.
(5) Za celodenní stravu je účastník povinen zaplatit pořadateli kursu částku 10 Kčs denně. Při částečném stravování ve dnech cesty do místa kursu a zpět je povinen účastník zaplatit poměrný díl této částky, a to
 
za snídani
1 Kčs
za přesnídávku
1 Kčs
za oběd
4 Kčs
za svačinu
1 Kčs
za večeři
3 Kčs.
Za ubytování neplatí účastník pořadateli kursu žádnou náhradu.
(6) Organizace, která účastníka do kursu vysílá, poskytne mu náhradu prokázaného jízdného za nejnižší vozovou třídu nejlevnějšího veřejného hromadného dopravního prostředku z obce bydliště do místa kursu a zpět. Při kursech delších než jeden měsíc se tato náhrada poskytne jednou za každý další měsíc trvání kursu, a to za cesty z místa kursu do obce