dnes je 21.5.2024

Input:

134/1950 Sb., Vládní nařízení o registraci chmelnic, platné do 30.6.1957

č. 134/1950 Zb.
[zrušené č. 39/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. září 1950
o registraci chmelnic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Chmelnice (pozemky osázené chmelem) musí býti registrovány.
(2) Registrace se provádí zápisem do protokolu (§ 3), který vede okresní národní výbor.
§ 2.
Pěstitel chmele (vlastník, pachtýř, uživatel chmelnice a pod.) - dále jen „pěstitel“ - je povinen oznámiti místnímu národnímu výboru podle skutečného stavu údaje potřebné k zápisu do protokolu.
§ 3.
Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v Úředním listě, které údaje a jejich změny je pěstitel povinen oznámiti k zápisu do protokolu (zejména založení, rozšíření, zmenšení, přeložení nebo zrušení chmelnice a změny v osobě pěstitelově), a v jaké lhůtě mají býti tyto údaje místnímu národnímu výboru hlášeny, a určí vzor protokolu.
§ 4.
Místní národní výbor přezkouší správnost a úplnost oznámení a zapíše zjištěné údaje do protokolu, který podepíše též pěstitel.
§ 5.
(1) Protokol o registraci se vyplňuje ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení si místní národní výbor ponechá a dvě zašle okresnímu národnímu výboru, jemuž hlásí též veškeré změny týkající se registrace.
(2) O každé chmelnici se vyplňuje zvláštní protokol.
(3) Okresní národní výbor přezkoumá vyplněné a podepsané protokoly a seřadí je podle jednotlivých obcí a pěstitelů; vyznačuje v nich také hlášené změny.
§ 6.
(1) Pěstitel je oprávněn nahlížeti u okresního národního výboru do protokolu, jenž se týká jeho chmelnice, a pořizovati si z něho výpisy.
(2) Právo nahlížeti do protokolů a pořizovati si z nich výpisy přísluší také úřadům a orgánům pověřeným prováděním zákona č. 89/1934 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, a tohoto nařízení, jakož i předpisů podle nich vydaných.
§ 7.
Vládní nařízení č. 128/1937 Sb., o registraci pozemků osázených chmelem, se zrušuje.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.