dnes je 21.4.2024

Input:

134/1965 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku

134/1965 Zb.
[zrušené č. 207/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. decembra 1965
o Slovenskej komisii pre techniku
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Slovenská komisia pre techniku (ďalej len „komisia“) je odborným orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Štátnej komisie pre techniku.
§ 2
Komisia riadi prípravu a spracúva
a) technicko-ekonomické štúdie rozvoja vybraných úsekov národného hospodárstva, štúdie reprodukcie základných prostriedkov, koncepcie vedecko-technického rozvoja a koncepcie výstavby a prestavby miest a dedín ako podklady pre dlhodobý výhľad a dlhodobé plány rozvoja hospodárstva na Slovensku;
b) vybrané časti plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku týkajúce sa rozvoja vedy a techniky a projektových prác ako podkladu pre zostavenie celoštátneho plánu.
§ 3
V oblasti rozvoja vedy a techniky komisia
a) sleduje plnenie úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác a v rozsahu určenom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady alebo Štátnou komisiou pre techniku dáva výkonným orgánom Slovenskej národnej rady pôsobiacim v jednotlivých odboroch štátnej správy a vedeckým inštitúciám smernice pre riešenie týchto úloh v súlade so záväznými úlohami plánu;
b) v určenom rozsahu riadi rozvoj vedecko-výskumnej a vývojovej základne a činnosť v odbore vedecko-technických informácií.
§ 4
V oblasti investičnej výstavby komisia
a) schvaľuje dokumentáciu určených stavieb a dáva súhlas na ich začatie, podáva odborné posudky (expertízy) k vybraným územným plánom a vyhodnocuje určené stavby;
b) zabezpečuje uplatňovanie hľadísk urbanizmu, architektúry a tvorby životného prostredia a spracúva súhrnné územné projektové podklady pre koncepčné riešenie investičnej výstavby;
c) spolupracuje pri tvorbe projektových noriem, noriem lehôt výstavby, pri určovaní postupu a kritérií pre posudzovanie efektívnosti investícií a ostatných technických a ekonomických nástrojov riadenia investičnej výstavby;
d) pri vykonávaní investičnej výstavby na Slovensku pri určených stavbách organizuje činnosť výkonných orgánov Slovenskej národnej rady a krajských národných výborov a v súčinnosti so Štátnou komisiou pre techniku aj činnosť ústredných orgánov tak, aby sporné medziodvetvové technicko-organizačné otázky boli včas a v súlade so záväznými úlohami plánu vyriešené.
§ 5
(1) Komisia zabezpečuje svoje úlohy v spolupráci s výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady pôsobiacimi v jednotlivých odboroch štátnej správy a v odboroch, v ktorých takéto orgány nepôsobia, s príslušnými ústrednými orgánmi; ďalej so Slovenskou akadémiou vied, vysokými školami a krajskými národnými výbormi. Vo svojej práci sa opiera o skúsenosti a poznatky širokého aktívu pracovníkov vedy a praxe.
(2) Komisia má na plnenie svojich úloh výkonný aparát, ktorý je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. Prácu aparátu riadi povereník-predseda komisie, ktorého zastupujú v tejto funkcii námestníci.
(3) Komisia volí zo svojich členov jedného alebo viac podpredsedov; podpredseda komisie nemusí byť poslancom Slovenskej národnej rady.
§ 6
(1) Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti a náplň