dnes je 26.5.2024

Input:

135/1949 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení

č. 135/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Poštovné za soudní zásilky (dále jen „poštovné“) platí soudy ze státní pokladny.
§ 2.
Na úhradu poštovného se vybírá přirážka ke všem soudím poplatkům, vyjma paušální poplatek za projednání pozůstalosti. Přirážka činí 40 % platné sazby soudního poplatku; zaokrouhlí se dolů na celé Kčs nebo, činí-li méně než 1 Kčs, na 50 hal. Jinak platí o této přirážce předpisy o poplatku, k němuž se vybírá.
§ 3.
(1) Na úhradu poštovného ve sporech o nároky pojištěnců a důchodců (jejich rodinných příslušníků nebo pozůstalých) z národního pojištění zaplatí Ústřední národní pojišťovna paušální částku, kterou ke konci kalendářního roku stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministry financí a sociální péče a po slyšení Ústřední národní pojišťovny, přihlížeje při tom k počtu a složitosti sporů, Stanovená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí Ústřední národní pojišťovně.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně o úhradě poštovného ve sporech proti příplatkovým ústavům; na místo Ústřední národní pojišťovny vstupuje tu Svaz příplatkových ústavů.
§ 4.
Nedotčeny zůstávají předpisy o tom, že v trestním řízení, které se koná na veřejnou žalobu, je poštovné částí nákladů trestního řízení.
§ 5.
Ve věcech, v kterých bylo řízení zavedeno přede dnem počátku účinnosti tohoto zákona, platí o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení dosavadní předpisy.
§ 6.
S výhradou ustanovení § 5 zrušují se zákon ze dne 19. prosince 1946, č. 236 Sb., o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení, a vládní nařízení ze dne 20. prosince 1946, č. 237 Sb., o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Čepička v. r.