dnes je 16.4.2024

Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení účinnom k 1.3.2005

135/1961 Zb.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
72/1969 Zb.
1. 7. 1969
mení
139/1982 Zb.
1. 1. 1983
mení
27/1984 Zb.
1. 7. 1984
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
160/1996 Z. z.
1. 7. 1996
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
58/1997 Z. z.
7. 3. 1997
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
395/1998 Z. z.
1. 1. 1999
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
343/1999 Z. z.
1. 1. 2000
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
388/2000 Z. z.
1. 1. 2001
dopĺňa prílohu č. 1
439/2001 Z. z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
416/2001 Z. z.
1. 1. 2003
mení § 3a
416/2001 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
524/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
534/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
639/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
725/2004 Z. z.
1. 3. 2005
mení § 3
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
a) diaľnice,
b) cesty,
c) miestne komunikácie,
d) účelové komunikácie.
(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
(4) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich.
(5) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
Prvá časť
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 2
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií
(1) Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.
(2) Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
(3) Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)
(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.
§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán“) sú:
a) ministerstvo,
b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy“),
c) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie