dnes je 16.4.2024

Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení účinnom k 1.7.1984

135/1961 Z.z.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
72/1969 Zb.
1. 7. 1969
mení
139/1982 Zb.
1. 1. 1983
mení
27/1984 Zb.
1. 7. 1984
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Vysoko rozvinutý hospodársky, politický a kultúrny život v našom štáte vyžaduje, aby pozemné komunikácie spĺňali požiadavky bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej dopravy, podporovali rozvoj a plnenie úloh v priemysle a pôdohospodárstve, napomáhali rozvoju motorizmu a technickému vývoju dopravných prostriedkov, prispievali k rozširovaniu cestovného ruchu a zodpovedali požiadavkám obrany štátu. Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravnej sústavy a s ohľadom na ochranu životného prostredia.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na diaľnice, automobilové cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Diaľnice a automobilové cesty tvoria jednotnú komunikačnú sieť.
Prvá časť
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 2
(1) Výstavba a prestavba pozemných komunikácií sa vykonáva na základe národohospodárskych plánov. Výstavbu a prestavbu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií plánujú cestné správne orgány, výstavbu a prestavbu účelových komunikácií plánujú organizácie, ktoré ich majú v správe.
(2) Plány rozvoja diaľnic, automobilových ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi pre prípravu investičnej výstavby a vypracovanie územnoplánovacia dokumentácia.
§ 3
Cestné správne orgány
(1) Štátnu správu vo veciach pozemných komunikácií vykonávajú cestné správne orgány, ktorými sú Federálne ministerstvo dopravy, ústredné orgány štátnej správy vo veciach dopravy republík a národné výbory všetkých stupňov.1)
(2) Federálnemu ministerstvu dopravy patrí výkon štátnej správy vo veciach diaľnic.
(3) Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy republík patrí
a) určiť hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva včítane organizačnej štruktúry a riadenia,
b) zabezpečovať stavebno-technické vybavenie cestnej siete podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
c) rozhodovať o zaradení novobudovaných ciest do cestnej siete, o ich preraďovaní, prípadne vyraďovaní z tejto siete, ako aj o preraďovaní miestnych komunikácií a účelových komunikácií do tejto siete,
d) určovať triedy jednotlivým cestným ťahom,
e) zriaďovať a viesť ústrednú evidenciu ciest,
f) zabezpečovať podklady potrebné na povoľovanie prepravy predmetov a vozidiel s celkovou hmotnosťou vyššou ako 60 ton medzi krajmi, najmä navrhovať krajským národným výborom vhodné trasy pre tieto prepravy; trasy, ktoré presahujú územie Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, navrhovať vždy vo vzájomnej spolupráci oboch ústredných orgánov štátnej správy vo veciach dopravy republík.
(4) Krajským národným výborom patrí
a) povoľovať prepravu nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel, pokiaľ trasa prepravy presahuje územný obvod jedného okresu alebo kraja,
b) povoľovať uzávierky a zriaďovať obchádzky na cestách I.