dnes je 21.4.2024

Input:

135/1965 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku

135/1965 Zb.
[zrušené č. 81/1992 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 16. decembra 1965
o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Československá tlačová kancelária na Slovensku je súčasťou Československej tlačovej kancelárie. V tomto postavení plní súčasne funkciu národného a regionálneho spravodajského orgánu Slovenska.
(2) Československá tlačová kancelária na Slovensku zabezpečuje všestranné informácie o rozvoji a živote Slovenska a informuje aj o udalostiach v českých krajoch i v zahraničí.
§ 2
Československá tlačová kancelária na Slovensku:
a) obstaráva, prijíma, spracúva a rozširuje politické, hospodárske, kultúrne, športové a iné spravodajstvo slovom i obrazom, ako aj články zo Slovenska pre všetku tlač, rozhlas a televíziu, ako aj iné orgány, organizácie, inštitúcie i pre jednotlivcov na Slovensku a prostredníctvom Ústredia Československej tlačovej kancelárie do českých krajov i pre zahraničie,
b) prijíma a spracúva spravodajstvo Československej tlačovej kancelárie slovom i obrazom a článkový materiál z českých krajov a zo zahraničia pre všetku tlač, rozhlas a televíziu, ako aj pre iné orgány, organizácie, inštitúcie a jednotlivcov na Slovensku,
c) vydáva oficiálne texty a vyhlásenia Slovenskej národnej rady, jej orgánov a tlmočí na podklade ich splnomocnenia svojím menom oficiálne stanovisko k problémom a udalostiam,
d) vydáva a rozširuje informačné a propagačné materiály slovom i obrazom, publikácie, časopisy a pohľadnice tak so slovenskou, ako aj s celoštátnou a medzinárodnou problematikou,
e) plní na území Slovenska ďalšie úlohy propagácie medzinárodnej spolupráce v oblasti ekonomiky, vedy, techniky, kultúry a cestovného ruchu.
§ 3
(1) Na zabezpečenie svojej činnosti Československá tlačová kancelária na Slovensku najmä:
a) je v úzkom styku s Predsedníctvom a ostatnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady a informuje verejnosť o činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov,
b) spolupracuje s organizáciami Národného frontu, národnými výbormi, hospodárskymi, spoločenskými, kultúrnymi a vedeckými organizáciami a inými inštitúciami na Slovensku, ktoré jej poskytujú včasné a úplné informácie pre spravodajské účely,
c) zriaďuje odbočky a sieť spravodajcov a informátorov na území Slovenska,
d) používa telekomunikačné prostriedky po dohode s príslušnými orgánmi a zriaďuje na Slovensku vlastné telekomunikačné strediská a zariadenia.
(2) Československá tlačová kancelária na Slovensku môže pri plnení svojich úloh vyvíjať obchodnú činnosť.
§ 4
(1) Na čele Československej tlačovej kancelárie na Slovensku je riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(2) Riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko zodpovedá za činnosť Československej tlačovej kancelárie na Slovensku Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a ústrednému riaditeľovi Československej tlačovej kancelárie.
§ 5
Československá tlačová kancelária na Slovensku je samostatnou účtovnou jednotkou a jej