dnes je 17.4.2024

Input:

136/1949 Sb., Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů

č. 136/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1949,
jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Lhůty k zaplacení ročních poplatků (§114 patentního zákona) za patenty konfiskované dekretem presidenta republiky ze dne 21.června 1945,č.12 Sb, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskování a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, nebo dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, (dále jen „konfiskované patenty“) se prodlužují do uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy
a) patent byl přidělen,
b) byl zřízen národní podnik z majetkové podstaty, jejíž součástí patent byl,
c) patent byl začleněn do národního podniku, nebo
d) patent byl převeden do majetkové podstaty podniku pro zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství;

u patentů, s nimiž bylo naloženo některým ze způsobů uvedených pod písm. a) až d) před účinností tohoto zákona, do uplynutí 6 měsíců ode dne počátku jeho účinnosti, vždy však nejdéle do uplynutí ochranné doby patentu podle příslušných předpisů.
(2) Nebude-li s konfiskovaným patentem, za nějž nebyly zaplaceny splatné roční poplatky, naloženo některým ze způsobů uvedených v odstavci 1, písm. a) až d) do dne, kdy uplyne jeho ochranná doba podle příslušných předpisů, zaniká ke dni jejího uplynutí.
§ 2.
Tento zákona nabývá účinnosti dnem 28. února 1949; provede jej ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.