dnes je 8.12.2023

Input:

136/1961 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), platné do 30.6.1984

č. 136/1961 Zb.
[zrušené č. 35/1984 Zb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 1961,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a krajskými národními výbory podle § 24 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
Plánování a správa dálnic, silnic a místních komunikací
§ 1
Plánování rozvoje dálnic a silnic
(k § 2 odst. 2 zákona)
(1) Plán rozvoje dálnic a silnic vypracovává ministerstvo dopravy a spojů v úzké spolupráci s národními výbory a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.
(2) Plán rozvoje dálnic a silnic obsahuje zejména zásady silniční politiky a studie, stanovící na základě nezbytných technicko-ekonomických podkladů přibližnou mapovou polohu pro budoucí dálniční a nejdůležitější silniční trasy. Schválený plán tvoří podklad pro zpracování a projednání směrných územních plánů; studie tvoří podklady pro zpracování podrobných územních plánů.
(3) Pro stavby dálnic a důležité stavby silnic, které se mají uskutečnit v období následujícího plánu rozvoje dálnic a silnic, se vypracovávají samostatné studie, pokud jich je třeba ještě před vypracováním a projednáním tohoto plánu. Samostatné studie, vypracované obdobně podle odstavce 1, jsou též podkladem pro územní plánování.
§ 2
Plánování rozvoje místních komunikací
(k § 2 odst. 2 zákona)
(1) Plány rozvoje místních komunikací jsou zásadně součástmi územních plánů sídlišť (obcí); jejich sestavování, projednávání a schvalování se řídí předpisy o územním plánování.
(2) Plán rozvoje místních komunikací pro území obce, která nemá územní plán sídliště, vypracovává a schvaluje po projednání s dotčenými orgány a organizacemi místní národní výbor, který také zajišťuje jeho plnění. Orgán územního plánování používá těchto plánů jako podkladů pro vypracování územních plánů, popřípadě pro vydávání územních rozhodnutí.
(3) Rozsah plánu rozvoje místních komunikací se řídí velikostí a hospodářským významem obce; plány rozvoje místních komunikací obsahují však vždy studie, stanovící na základě nezbytných technicko-ekonomických podkladů přibližnou mapovou polohu pro budoucí trasy místních komunikací.
§ 3
Výkon investorské činnosti pro dálnice, silnice a místní komunikace
(k § 2 odst. 1 zákona)
(1) Investorskou činnost pro dálnice vykonává ministerstvo dopravy a spojů, popřípadě prostřednictvím jemu přímo podřízené organizace.
(2) Investorskou činnost pro silnice I. třídy (§ 5) vykonávají krajské národní výbory; investorskou činnost pro silnice II. a III. třídy vykonávají okresní národní výbory.
(3) Investorskou činnost pro místní komunikace vykonávají místní národní výbory.
(4) Je-li akce výstavby, přestavby nebo úpravy silnice nebo místní komunikace v územních obvodech více národních výborů, vykonávají investorskou činnost zúčastněné národní výbory v úzké spolupráci.
§ 4
Správa dálnic, silnic a místních komunikací a dozor nad nimi
(k § 3 zákona)
(1) Správa dálnic a dozor nad nimi náleží ministerstvu dopravy a spojů, popřípadě jemu přímo podřízené