dnes je 30.9.2023

Input:

137/1946 Sb., Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku, platné do 2.5.1958

č. 137/1946 Zb.
[zrušené č. 22/1958 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Při ministerstvu školství a osvěty, na Slovensku při pověřenectvu školství a osvěty, se zřizují Národní kulturní komise jako ústřední orgány pro správu státního kulturního majetku (dále jen Národní kulturní komise).
(2) Národní kulturní komise jsou orgány státní správy, složené ze zástupců ministerstev školství a osvěty, vnitra, financí, zemědělství, dopravy, vnitřního obchodu, Státního úřadu plánovacího a ministerstva národní obrany, na Slovensku ze zástupců příslušných pověřenectev, Plánovacího úřadu a ministerstva národní obrany; jejich další členy jmenuje ministr školství a osvěty z odborných znalců příslušných oborů.
§ 2.
Národním kulturním komisím přísluší správa a využití majetku všech druhů, movitého i nemovitého, bez rozdílu doby vzniku, který má kulturní (uměleckou, historickou, vědeckou) hodnotu kteréhokoli stupně, jednak konfiskovaného
1. dekretem presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,
2. dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,
3. nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. nař. SNR, o konfiskování a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, jednak ostatního státního kulturního majetku.
§ 3.
(1) Za státní kulturní majetek (§ 2) se pokládá zejména tento státní majetek:
a) pozemky, které mají charakter přírodní památky, přírodní reservace nebo archeologické lokality,
b) stavební objekty hodnoty umělecké nebo historické (zejména hrady, tvrze a jejich zříceniny, zámky, městské paláce a obytné domy, letohrádky a vily) i pozemky památkového charakteru s nimi souvislé (zejména zahrady, parky, obory),
c) movité věci hodnoty umělecké, historické nebo vědecké, a to jednotlivé předměty i jejich sbírky.
(2) Ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s pověřencem školství a osvěty, určí majetek, který se pokládá za státní kulturní majetek ve smyslu odstavce 1; pokud jde o zemědělský majetek, učiní tak v dohodě s ministrem zemědělství, na Slovensku též v dohodě s pověřencem zemědělství a pozemkové reformy.
§ 4.
(1) Národní kulturní komise plní zejména tyto úkoly:
a) zjišťují státní kulturní majetek a přejímají jej do správy,
b) organisují odbornou správu státního kulturního majetku a udržují jej v řádném stavu,
c) pečují o vhodné využití státního kulturního majetku,
d) po případě zcizují některé movité věci se souhlasem ministrů školství a osvěty a financí.
(2) Národní kulturní komise mohou svěřiti správu státního kulturního majetku nebo dozor nad ním odborným korporacím, ústavům nebo jednotlivým odborníkům.
§ 5.
(1) Úřady, orgány a osoby, které mají věci, prohlášené za státní kulturní majetek (§