dnes je 2.10.2023

Input:

137/1948 Sb., Zákon o postátnění Československého rozhlasu

č. 137/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o postátnění Československého rozhlasu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Na československý stát přecházejí veškerá práva a závazky „Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze“ a „Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave“.
(2) Přechod knihovních práv podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva informací s odvoláním na tento zákon. Obdobně se provede vyznačení přechodu práv v úředních rejstřících a seznamech.
§ 2.
(1) Společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, zanikají bez likvidace a soudy na návrh ministerstva informací provedou výmaz v obchodním (firemním) rejstříku s odvoláním na tento zákon.
(2) Veškerá práva a povinnosti společníků ze společenského poměru k společnostem, uvedeným v § 1, odst. 1, zanikají. Dosavadním společníkům nepřísluší náhrada, v případech hodných zvláštního zřetele lze jim však poskytnouti náhradu, odpovídající jmenovité hodnotě jejich kmenových vkladů; o poskytnutí náhrady rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3.
(1) Činnost, kterou vyvíjely společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, vykonává nadále státní podnik Československý rozhlas.
(2) Sídlem podniku je Praha.
(3) Úkolem podniku jest připravovati a vysílati pořady rozhlasem a televisí a zřizovati, udržovati a provozovati potřebná zařízení. Pořadem se rozumějí původní nebo reprodukované projevy hudební, choreografické, dramatické, recitační, dále rozhlasové hry a pásma, reportáže a zpravodajství a vůbec jakékoli zvukové nebo obrazové projevy života kulturního, politického, hospodářského a sociálního.
(4) Vrchní vedení podniku přísluší ministru informací; vyžadují-li zájmy obrany státu zvláštní opatření, rozhoduje ministr informací v dohodě s ministrem národní obrany.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě s ministry financí a národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Kopecký v. r.