dnes je 13.6.2024

Input:

137/1948 Sb., Zákon o postátnění Československého rozhlasu, ve znění účinném k 8.2.1964

č. 137/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o postátnění Československého rozhlasu.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
13/1952 Sb.
(k 1.5.1953)
mění
17/1964 Sb.
(k 8.2.1964)
ruší § 3
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Na československý stát přecházejí veškerá práva a závazky „Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze“ a „Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave“.
(2) Přechod knihovních práv podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva informací s odvoláním na tento zákon. Obdobně se provede vyznačení přechodu práv v úředních rejstřících a seznamech.
§ 2.
(1) Společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, zanikají bez likvidace a soudy na návrh ministerstva informací provedou výmaz v obchodním (firemním) rejstříku s odvoláním na tento zákon.
(2) Veškerá práva a povinnosti společníků ze společenského poměru k společnostem, uvedeným v § 1, odst. 1, zanikají. Dosavadním společníkům nepřísluší náhrada, v případech hodných zvláštního zřetele lze jim však poskytnouti náhradu, odpovídající jmenovité hodnotě jejich kmenových vkladů; o poskytnutí náhrady rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3.
(zrušen 17/1964 Sb.)
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě s ministry financí a národní obrany.
* * *
§ 9 písm. c) vládního nařízení č. 13/1952 Sb. zní:
§ 9.
(1) Platnosti pozbývají všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení, zejména .....
c) ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 137/1948 Sb., o postátnění Československého rozhlasu, pokud ukládá Československému rozhlasu zřizovat, udržovat a provozovat telekomunikační zařízení potřebná pro vysílání pořadů rozhlasem a televisí.