dnes je 2.12.2023

Input:

137/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem, platné do 8.12.1985

č. 137/1960 Zb.
[zrušené č. 110/1985 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 6. září 1960
o převzetí některých polských cenných papírů československým státem
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 1 písm. c) a § 7a odst. 1 věty druhé zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb.,1) podle § 3 zákona č. 38/1959 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje převzetí polských cenných papírů československým státem, které byly dne 29. března 1958 ve vlastnictví československých fyzických nebo právnických osob, jež tohoto dne měly stálé bydliště nebo sídlo na nynějším území Československé socialistické republiky.
(2) Polskými cennými papíry se pro účely této vyhlášky rozumějí veškeré cenné papíry (vnitřní i zahraniční) vydané polským státem a polskými právnickými osobami veřejného práva nebo právnickými osobami soukromého práva, se sídlem na nynějším území Polské lidové republiky,2) včetně cenných papírů starších emisí, jakož i oddělené kupóny takových cenných papírů.
§ 2
(1) Polské cenné papíry uvedené v § 1 (dále jen „cenné papíry“), které jsou ve vázané úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb. na území Československé socialistické republiky, převede příslušný tuzemský peněžní ústav na účet československého státu u Státní banky československé v Praze pro polský stát. O převodu uvědomí tuzemský peněžní ústav vlastníka.
(2) Cenné papíry, které jsou mimo území Československé socialistické republiky, je povinen jejich vlastník (§ 1 odst. 1) na příkaz Státní banky československé převést vždy na ten účet, který mu tato banka určí.
(3) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb., avšak přihlášeny nebyly,3) a jsou na území Československé socialistické republiky, nikoliv však ve vázané úschově podle tohoto dekretu, je osoba, která má tyto cenné papíry u sebe, povinna složit je na účet uvedený v odstavci 1, a to do 15. října 1960.
§ 3
(1) Československý stát poskytne náhradu za polské zahraniční půjčky uvedené v příloze, byly-li přihlášeny a složeny do vázané úschovy podle dekretu č. 95/1945 Sb., přihlášeny k majetkovým dávkám podle zákona č. 134/1946 Sb. a převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2; za kupóny k těmto cenným papírům, ať připojené nebo oddělené, jakož i za ostatní polské cenné papíry se náhrada neposkytuje.
(2) Výše náhrady se určí podle sazeb uvedených v příloze. Od náhrady se odečtou depozitní poplatky, bankovní výlohy a případné jiné závazky.
(3) Náhrada se poskytne, jakmile cenné papíry budou převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2. O způsobu náhrady, její výplatě a uvolňování, platí obdobně předpisy o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru.4)
(4) Náhrada se neposkytne organizacím státního socialistického sektoru.
§ 4
Organizace státního socialistického sektoru odepíší ze svých účtů cenné papíry (§ 1) ke dni jejich převodu podle § 2 odst. 1 nebo 2.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
První náměstek