dnes je 19.7.2024

Input:

138/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti

č. 138/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o trestání některých provinění proti národní cti.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19.června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán - nejde-li o čin soudně trestný - okresním národním výborem vězením do jednoho roku nebo pokutou do 1 000 000,- Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi těmito tresty.
(2) Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění do jednoho roku. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati jeden rok.
(3) Směrnice, které v této věci vydá ministr vnitra, jsou pro národní výbory závazné.
§ 2.
Do trestu na svobodě se započítá doba, po kterou byl pachatel zajištěn (ústavní dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 137 Sb., o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční).
§ 3.
Činy trestné podle § 1 se promlčují v šesti měsících. Promlčecí lhůta počíná se dnem, kdy čin byl spáchán; u činů spáchaných před účinností tohoto dekretu pak dnem počátku jeho účinnosti.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.