dnes je 20.4.2024

Input:

138/1947 Sb., Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech

č. 138/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 1. července 1947
o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení tohoto zákona se vztahují na přistěhovalce, t. j. na osoby uvedené v § 1, odst. 1 a 2 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 75 Sb., o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, které ser přistěhovaly (navrátily)
a) před vyhlášením tohoto zákona,
b) po vyhlášení tohoto zákona, přestěhovaly-li (navrátily-li) se v souvislosti s československou úřední přesidlovací akcí. v případech hodných zvláštního zřetele (například při bezprostředním ohrožení života přistěhovalce, nebo členů jeho rodiny, přímém ohrožení existenčním, atd.), může ministerstvo sociální péče tuto podmínku prominouti.
§ 2.
Péči o přistěhovalce - pokud není zvláštními předpisy svěřena jiným orgánům - provádí ministerstvo sociální péče.
§ 3.
(1) Přistěhovalci mají za předpokladu, že jinak vyhovují podmínkám stanoveným pro všechny uchazeče, bez újmy přednostních práv osob uvedených v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a v § 84 zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, dále bez újmy nároků národních správců a uživatelů rodinných domků na přidělení živnostenských podniků jimi spravovaných nebo rodinných domků jimi užívaných podle oddílu II zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, přednostní právo
a) na udělení živnostenského oprávnění a na povolení provozování výdělečných podniků jiného druhu, jakož i na připuštění k výkonu svobodných povolání,
b) na přidělení zkonfiskovaného majetku, zejména podniku zemědělského nebo živnostenského nebo jiného nemovitého i movitého nepřátelského majetku podle příslušných předpisů, jakož i na nájem (pacht) takového majetku,
c)  na ustanovení národními správci majetku uvedeného pod písm. b.).
(2) Nárok na přiznání přednostních práv uvedených v předchozím odstavci jest uplatniti nejpozději do dvou let ode dne vyhlášení tohoto zákona. Vláda může nařízením prodloužiti tuto lhůtu.
§ 4.
Všechny úřady a orgány veřejné správy jsou povinny spolupůsobiti v mezích své působnosti při provádění tohoto zákona.
§ 5.
Minister (ministerstvo) sociální péče vykonává svou působnost podle tohoto zákona na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřence (pověřenectva) sociální péče, který se při tom řídí směrnicemi vydanými ministrem (ministerstvem) sociální péče.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r. Kopecký v. r.
Dr. Šrámek v. r. Laušman v. r.
Ursíny v. r. Ďuriš v. r.
Fierlinger v. r. Zmrhal v. r.
Široký v. r. Dr. Pietor v. r.
Masaryk v. r. Ing. Kopecký v.