dnes je 26.2.2024

Input:

138/1948 Sb., Zákon o hospodaření s byty, platné do 31.12.1956

č. 138/1948 Zb.
[zrušené č. 67/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o hospodaření s byty.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Byty, jichž se neužívá nebo které
se uvolní.
§ 1.
(1) Vlastníci domů jsou povinni hlásiti místnímu národnímu výboru byty,
1. které nejsou dány v užívání nebo v nichž jejich uživatel nebydlí;
2. u nichž právo na jejich užívání zanikne nebo které se jinak uvolní;
3. jejichž nájemník zemřel, vyjímajíc ty, u nichž po nájemníkově smrti vstoupili v nájemní smlouvu příslušníci jeho rodiny, kteří bydleli v jeho bytě v době jeho smrti aspoň již tři měsíce, nemajíce vlastního bytu, a neodmítli pokračovati v nájemním poměru.
(2) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 musí býti splněna, nestalo-li se tak již dříve, v případech uvedených
1. v odstavci 1, č. 1 do 15 dnů poté, kdy nastaly skutečnosti ji zakládající;
2. v odstavci 1, č. 2 do 15 dnů poté, kdy je jisto, že právo na užívání bytu zanikne, nebo kdy se byt jinak uvolnil;
3. v odstavci 1, č. 3 do 15 dnů poté, kdy nájemník zemřel nebo kdy příslušníci nájemníkovy rodiny odmítli pokračovati v nájemním poměru.
§ 2.
(1) Pro byt, podléhající ohlašovací povinnosti, přikáže místní národní výbor nájemníka, jemuž je vlastník domu povinen byt odevzdati. Jde-li o byt v domě, který je v užším obvodu pražského hradu, je ústřední národní výbor povinen přihlížeti k přáním kanceláře presidenta republiky.
(2) Ohlásí-li přikázaná osoba místnímu národnímu výboru do 3 dnů poté, kdy byla o přikázání vyrozuměna, že nemá o byt zájem, přikáže místní národní výbor vlastníku domu za nájemníka jinou osobu.
(3) Přikázáním za nájemníka vstupuje přikázaná osoba, je-li byt vyklizen, dnem, kdy byla o přikázání vyrozuměna, jinak dnem skutečného vyklizení, v nájemní poměr s vlastníkem domu, leč by ve lhůtě stanovené v odstavci 2 ohlásila místnímu národnímu výboru, že nemá o byt zájem. Nedojde-li k dohodě o podmínkách nájemní smlouvy, rozhodně okresní národní výbor.
§ 3.
(1) Je-li byt, podléhající ohlašovací povinnosti podle § 1, odst. 1, č. 1, dán v užívání, prohlásí místní národní výbor smlouvu o jeho užívání za zrušenou. Stejné opatření může učiniti též stran bytu, podléhajícího ohlašovací povinnosti podle § 1,odst. 1, č. 3, nebyl-li vyklizen do měsíce ode dne nájemníkovy smrti.
(2) Místní národní výbor může i v jiných případech prohlásiti smlouvu o užívání bytu za zrušenou, užívá-li se bytu nebo jeho části proti veřejnému zájmu, zejména byl-li jeho uživatel pravomocně potrestán pro cenový přestupek, spáchaný ve spojitosti s podnájmem (nájmem) bytu nebo jeho části.
§ 4.
(1) Jako nájemníky možno přikázati toliko
1. státně spolehlivé osoby, které nemají v obci bytu nebo bydlí v bytě zdravotně závadném nebo nedostatečném a vykonávají v obci trvale své zaměstnání nebo povolání, uznané místním národním výborem za potřebné a tvořící jejich zdroj hlavní výživy;
2. osoby, které jsou členy oficiálních nebo polooficiálních zahraničních misí.
(2) Osoby, u nichž jsou splněny podmínky odstavce 1, č. 1, buďtež přikazovány za nájemníky v pořadí, vyplývajícím z naléhavosti jejich bytové potřeby a významu jejich