dnes je 3.12.2023

Input:

138/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích

č. 138/1960 Zb.
[zrušené č. 320/1992 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 14. září 1960,
kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích. se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 se zrušuje.
2. § 5 odst. 1 zní:
„(1) Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků stanoví ministerstvo financí, které může též stanovit, že vedle poplatků se nepožaduje náhrada výdajů spojených s provedením poplatných úkonů.“
3. § 10 odst. 2 až 4 zní:
„(2) Ministerstvo financí může přiznat osvobození ode všech nebo jen od některých druhů poplatků i jiným orgánům, osobám nebo skupinám osob, než jsou uvedeny v odstavci 1, stanovit věcná osvobození pro určité úkony, učinit opatření k zamezení nebo zmírnění tvrdostí anebo povolit jiné úlevy.
(3) Ministerstvo financí může pověřit národní výbory a jiné orgány, aby povolovaly úlevy v jednotlivých případech.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou poplatky jimi vybírané snížit nebo prominout také z důvodu vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu.“
4. § 10 odst. 5 se zrušuje.
5. § 14 zní:
„Pro řízení, vybírání a vymáhání ve věcech poplatků podle tohoto zákona platí všeobecné předpisy o řízení ve věcech daňových a o vymáhání daní.“
6. § 16 zní:
„(1) Správní poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.
(2) Ministerstvo financí může stanovit, že poplatky za úkony národních výborů jsou přímým příjmem rozpočtů národních výborů; v těchto případech se poplatky nevybírají kolkovými známkami“.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.
 
Novotný v. r.
v. z. Valo v. r.
v. z. Dolanský v. r.