dnes je 19.7.2024

Input:

138/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení účinnom k 1.1.2020

138/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. februára 1992
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
236/2000 Z. z.
1. 8. 2000
mení, 43 novelizačných bodov
554/2001 Z. z.
30. 12. 2001
mení § 5, § 15, § 17, § 14b, § 43
533/2003 Z. z.
1. 2. 2004
mení, 34 novelizačných bodov
624/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, 51 novelizačných bodov
555/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 23a a § 31
459/2007 Z. z.
1. 11. 2007
mení a dopĺňa prílohu č.1 a prílohu č. 2
298/2008 Z. z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
136/2010 Z. z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov a poznámky pod čiarou
339/2013 Z. z.
1. 11. 2013
dopĺňa prílohy
422/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
125/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 15c a poznámku pod čiarou
359/2019 Z. z.
13. 11. 2019
vkladá § 43db
359/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 15b, § 16 a § 16a
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva usadiť sa,
b) pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov na dočasnom a príležitostnom základe (ďalej len „hosťovanie“),
c) pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,
d) postup získavania odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov,1)
e) zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „komora“).
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských štátov. Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(3) Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním podľa § 4, 4a alebo 5, alebo odbornú spôsobilosť, ktorej obsah je porovnateľný s odbornou spôsobilosťou získanou podľa tohto zákona.
(4) Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského členského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt, krajinný architekt alebo stavebný inžinier.
(5) Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.
§ 2
Autorizácia
Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) na základe
a) získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo
b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.
DRUHÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ
§ 3
Základné ustanovenia
(1) Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov.
(2) Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len krajinný architekt ) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.
(3) Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.
(4) Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.
(5) Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich