dnes je 18.4.2024

Input:

139/1950 Sb., Vládní nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi, platné do 7.6.1953

č. 139/1950 Zb.
[zrušené č. 47/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. října 1950
o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 13 odst. 3, § 15 odst. 3, § 16 odst. 2 a § 31 odst. 1 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži (dále jen „zákon“):
Oddíl I.
Zřízení a složení krajských arbitrážních komisí.
§ 1.
(1) Krajská arbitrážní komise se zřizuje při každém krajském národním výboru.
(2) Krajská arbitrážní komise se skládá z předsedy a z přiměřeného počtu členů. Předseda řídí činnost komise a odpovídá za řádný chod jejích prací ministru vnitra.
(3) Předsedy krajských arbitrážních komisí jmenuje a odvolává ministr vnitra v dohodě s ministrem předsedou státního úřadu plánovacího na návrh příslušného krajského národního výboru. Ostatní členy komise jmenuje ministr vnitra, který si vždy vyžádá návrh příslušného krajského národního výboru.
(4) Předsedy senátů krajské arbitrážní komise jmenuje na návrh jejího předsedy předseda krajského národního výboru.
Oddíl II.
Organisační ustanovení.
§ 2.
Jmenování členů arbitrážních komisí.
(1) Předsedou nebo členem arbitrážní komise (dále jen „komise“) může být jmenován jen československý občan, který vyhovuje podmínkám pro zápis do stálého voličského seznamu, je oddán lidově demokratickému zařízení a má jak politické, tak odborné znalosti, zejména v oboru hospodářského plánování.
(2) Členy komise je třeba jmenovat zejména z řad dělnických; je také třeba dbát toho, aby přiměřený počet členů komise měl právnické znalosti.
§ 3.
Odměny a náhrady.
(1) Členům komise přísluší odměna za zasedání za podmínek a ve výši, které stanoví vláda.
(2) O náhradách cestovních a jiných výdajů platí ustanovení zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
(3) Svědek má nárok na náhradu nutných výdajů a ušlé mzdy (platu).
(4) Znalci přísluší odměna a náhrada hotových výloh podle předpisů o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků.
Oddíl III.
Příslušnost komisí.
§ 4.
Krajská komise.
(1) Krajská komise je příslušná:
a) pro spory, jejichž předmět se dotýká úkolu plánovaného v úseku místního hospodářství;
b) pro spory, jejichž předmět se nedotýká úkolu plánovaného ministerstvem a kde hodnota předmětu sporu nepřevyšuje 500.000 Kčs, je-li aspoň jednou ze stran okresní nebo místní národní výbor nebo národní výbor jim na roveň postavený, komunální podnik nebo lidové družstvo a není-li stranou ústřední úřad nebo vojenská správa;
c) pro spory, jejichž předmět se nedotýká úkolu plánovaného ministerstvem, jestliže stranami jsou výlučně okresní nebo místní národní výbor nebo národní výbor jim na roveň postavený, komunální podnik nebo lidové družstvo.
(2) Pro spory uvedené v odstavci 1 písm. a) je místně příslušná krajská komise, zřízená při tom krajském národním výboru, který plánoval úkol, jehož se dotýká předmět sporu, pro ostatní spory krajská komise, zřízená při tom krajském národním výboru, v