dnes je 21.4.2024

Input:

139/1960 Sb., Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda, platné do 28.3.1962

č. 139/1960 Zb.
[zrušené č. 29/1962 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. září 1960
o udělování státních cen Klementa Gottwalda
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Státní ceny Klementa Gottwalda se udělují jako projev uznání socialistického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k vyřešení úkolů socialistické výstavby a k dalšímu rozvoji kultury v naší vlasti.
§ 2
Státní ceny Klementa Gottwalda uděluje president republiky na návrh vlády každoročně ke dni 9. května.
§ 3
Státní ceny Klementa Gottwalda mohou být uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům v těchto skupinách:
v prvé skupině za díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických,
v druhé skupině za vynikající vynálezy a základní změny v rozvoji techniky a vynikající uplatnění nových léčebných metod,
v třetí skupině za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umělecké a dokumentární kinematografie a užité grafiky.
§ 4
(1) Vyznamenaným přísluší čestný titul „Laureát státní ceny Klementa Gottwalda“.
(2) Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda mají právo nosit rudou stužku lemovanou bílým a modrým proužkem, s vavřínovou snítkou.
(3) Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda dostanou zároveň se státní cenou Klementa Gottwalda listinu o tom, že jim státní cena Klementa Gottwalda byla udělena.
(4) Podrobnosti o tom, jak se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 v případech, kdy je vyznamenán kolektiv, upraví statut, který schvaluje vláda.
§ 5
(1) Se státními cenami Klementa Gottwalda jsou spojeny odměny, které činí
v první skupině 40 000 Kčs
v druhé skupině 30 000 Kčs
v třetí skupině 20 000 Kčs
(2) Odměny nejsou podrobeny daním ani poplatkům.
§ 6
(1) Návrhy na udělení státních cen Klementa Gottwalda podávají veřejné instituce, organizace nebo jednotlivci Výboru pro státní ceny Klementa Gottwalda.
(2) Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda a jeho komise pro obory vědy, techniky a umění jsou složeny z vynikajících představitelů vědy, techniky a umění a ostatních oborů tvůrčí činnosti. Členy Výboru a komisí jmenuje a odvolává vláda.
(3) Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda hodnotí předložené návrhy a předkládá vládě návrh na udělení státních cen. Činí tak na podkladě připomínek, které vyplynou z veřejného projednávání návrhů na udělení státních cen Klementa Gottwalda, jež Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda předloží k veřejné diskusi, a na základě posudků svých komisí.
§ 7
Náležitosti pro předkládání návrhů na udělení státních cen Klementa Gottwalda, způsob veřejného projednávání návrhů a podrobnosti o udělování státních cen Klementa Gottwalda upravuje statut, který schvaluje vláda.
§ 8
Zrušuje se vládní nařízení č. 147/1950 Sb., o státních cenách, ve znění vládního nařízení č. 7/1955 Sb. a vládního nařízení č. 15/1957 Sb.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Dolanský v. r.
 
Příloha vládního nařízení č. 139/1960 Sb.