dnes je 22.6.2024

Input:

14/1947 Sb., Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních, platné do 2.6.1950

č. 14/1947 Zb.
[zrušené č. 58/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1947
o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 a § 7 zákona ze dne 20. dubna 1893, č. 68 ř. z., o právnických a státovědeckých studiích a o státních zkouškách:
§ 1.
(1) Státní zkoušky a přísné zkoušky doktorské na fakultách věd právních a státních se konají dílčími zkouškami z jednotlivých zkušebních předmětů.
(2) Vykoná-li kandidát úspěšně dílčí zkoušky ze všech zkušebních předmětů státní zkoušky nebo přísné zkoušky doktorské, vydá se mu vysvědčení o státní zkoušce, po případě o přísné zkoušce doktorské.
§ 2.
(1) Dílčí zkoušky ze zkušebních předmětů historickoprávní státní zkoušky a historickoprávní přísné zkoušky doktorské se konají nejdříve v posledních čtyřech týdnech třetího semestru; vykoná-li kandidát všechny dílčí zkoušky historickoprávní státní zkoušky nejpozději do dvou týdnů po zahájení kteréhokoli dalšího semestru, počítá se mu tento semestr jako první platný semestr druhého studijního oddílu (§ 2, odst. 2 nařízení ze dne 24. října 1893, č. 204, ř. z., o úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních, ve znění vládního nařízení ze dne 18. září 1919, č. 510 Sb.), jsou-li jinak splněny ostatní předepsané podmínky.
(2) Dílčí zkoušky ze zkušebních předmětů judiciální nebo státovědecké státní zkoušky a jí odpovídající přísné zkoušky doktorské se konají nejdříve v posledních čtyřech týdnech posledního semestru.
(3) Žádá-li to kandidát, může konati dílčí zkoušky z několika nebo i ze všech zkušebních předmětů téže státní zkoušky nebo přísné zkoušky doktorské v týž den.
§ 3.
(1) Profesorský sbor fakulty stanoví pořadí, v němž se konají dílčí zkoušky jednotlivých státních zkoušek a přísných zkoušek doktorských.
(2) Pokud kandidát neobstál u dílčí zkoušky z některého zkušebního předmětu, nemůže se podrobiti dílčí zkoušce z dalšího předmětu téže státní zkoušky, po případě přísné zkoušky doktorské.
§ 4.
(1) Neobstál-li kandidát při dílčí zkoušce státní zkoušky, může ji opakovati za měsíc; neobstál-li při téže zkoušce po druhé, může ji opakovati za tři měsíce.
(2) Neobstál-li kandidát při dílčí zkoušce přísné zkoušky doktorské, může ji opakovati za čtyři měsíce; neobstál-li při téže zkoušce po druhé, může ji opakovati za šest měsíců.
(3) Neobstál-li kandidát při dílčí zkoušce státní zkoušky nebo přísné zkoušky doktorské po třetí, nemůže již býti připuštěn ke státním zkouškám, po případě k přísným zkouškám doktorským na žádné československé fakultě věd právních a státních a hodnost doktora práv, dosažená jím na vysoké škole v cizině, nemůže býti nostrifikována.
§ 5.
Dílčí zkoušky se konají před zkušebním komisařem dotyčného zkušebního předmětu, určeným předsedou zkušební komise. Dílčí zkouška po třetí konaná se koná před komisí složenou z předsedy zkušební komise (jeho zástupce) a nejméně jednoho zkušebního komisaře.
§ 6.
(1) Veškeré předpisy o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách