dnes je 21.7.2024

Input:

14/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu, platné do 16.5.1954

č. 14/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
(2) Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo školství, věd a umění a ministerstvo informací a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu obstarává krajskou správu ve věcech školských, vědeckých a uměleckých, kultových a nadačních, státně propagačních, lidové výchovy, knihovnictví a tělesné výchovy.
(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 plní referát - bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) - zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolu;
2. pečuje o povznesení jednotné výchovy a obecného i odborného vzdělání mládeže, jakož i o další školní vzdělávání pracujících osob, zřizuje školy a stanoví jejich obvody, zřizuje třídy na školách a kursy pro pracující osoby, spravuje školy a dozírá na ně;
3. dohlíží na městské hudební ústavy a na soukromá učiliště všeho druhu a pečuje o pedagogický dohled na jesle a útulky pro děti ve věku předškolním;
4. pečuje o zřizování domovů a družin mládeže při školách, o sociální potřeby studentstva, i pokud jde o jeho ubytování, a o zřizování sdružení rodičů a přátel školy a dohlíží na činnost dotyčných zařízení a sdružení;
5. uvědomuje lid v duchu lidové demokracie řízením státně politické výchovy, programovým vedením státně politických akcí a spolupůsobením při morálně politické výchově občanstva k brannosti;
6. přispívá ke zvýšení produktivity práce všeobecnou podporou socialistického soutěžení;
7. pečuje o soustavné mimoškolní vzdělávání lidu na podkladě vědeckého světového názoru stálými osvětovými zařízeními, osvětovými učilišti a školením pracujících osob;
8. pečuje o rozvoj věd a umění a usiluje o to, aby se kultura stala majetkem všeho lidu tím, že zřizuje kulturní družstva, spolupracuje s kulturními pracovníky, pečuje o zřizování domů osvěty a jiných kulturních zařízení, jakož i o odborné školení lidovýchovných pracovníků a ochotníků;
9. ochraňuje památky pravěké, historické, umělecké a kulturní vůbec, pečuje o archivnictví, musejnictví, knihovnictví, galerie a výstavy, vyjímajíc správní věci veřejných archivů, pečuje o ochranu přírody a krajiny a zajišťuje, aby výsledků bylo využito pro výchovu lidu;
10. přibližuje lidu knihu jako zvláště důležitý zdroj kultury soustavnou podporou a dohledem nad činností veřejných knihoven, péčí o výchovu čtenářů a školením knihovníků;
11. pečuje o zvýšení tělesné a branné zdatnosti lidu mimoškolní tělesnou výchovou, výchovným pobytem v přírodě a