dnes je 26.5.2024

Input:

14/1951 Sb., Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů

č. 14/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. února 1951
o odměnách funkcionářů národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 235/1948 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek:
§ 1.
Hmotné zabezpečení funkcionářů národních výborů.
(1) Aby zástupci lidu v národních výborech mohli vykonávat funkce, k nimž je lid povolal, aniž by to pro ně znamenalo hmotnou újmu, zabezpečila jim lidově demokratická republika zákonem č.235/1948 Sb. nárok na náhradu skutečných výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem funkce, a nárok na náhradu za újmu na výdělku, kterou utrpí ztrátou času při výkonu funkce.
(2) Předsedům, jejich náměstkům a referentům národních výborů (dále jen „funkcionáři národních výborů“) přísluší náhrada za újmu na výdělku zásadně jako odměna za výkon funkce, v níž je zčásti zhodnocena i práce vykonávána ve prospěch celku.
§ 2.
Roční úhrny odměn.
(1) Velikostní skupiny národních výborů a nejvyšší částky úhrnu odměn se určují takto:
 
Ve velikostní
skupině
do které náležejí
smí úhrn odměn za výkon funkcí činiti ročně nejvýše
I
místní národní výbory obcí do 1.000 obyvatel
24.000 Kčs
II
místní národní výbory obcí nad 1.000 do
 
 
3.000 obyvatel
40.000 Kčs
III
místní národní výbory obcí nad 3.000 do
 
 
5.000 obyvatel
80.000 Kčs
IV
místní národní výbory obcí nad 5.000 do
 
 
10.000 obyvatel
130.000 Kčs
V
místní národní výbory obcí s více než
 
 
10.000 obyvateli
300.000 Kčs
VI
okresní národní výbory a obvodní národní
 
 
výbory v Praze
800.000 Kčs
VII
jednotné národní výbory
960.000 Kčs
VIII
krajské národní výbory, ústřední národní
 
 
výbor v Brně a v Bratislavě, jednotný národní
1,800.000 Kčs
 
výbor v Ostravě
 
IX
ústřední národní výbor hlavního města Prahy
3,500.000 Kčs
(2) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, jaké nejvyšší odměny za výkon funkce mohou být přiznávány jednotlivým funkcionářům národních výborů, kteří mají úplnou neplacenou dovolenou pro výkon funkce, nebo kterým výkon funkce jinak zabraňuje, aby mohli vykonávat své pravidelné zaměstnání.
(3) Podle částek stanovených jako odměny za výkon funkce podle odstavce 2 budou pak přiměřené stanoveny i odměny za výkon funkce těch funkcionářů, kteří pro výkon funkce nemají ze svého zaměstnání žádnou nebo mají jen částečnou neplacenou dovolenou.
§ 3.
Odměny funkcionářů obvodních rad.
(1) V úhrnech odměn stanovených pro ústředí a jednotné národní výbory jsou zahrnuty i odměny funkcionářů obvodních rad. Návrh na odměny těchto funkcionářů je proto součástí návrhu na odměny funkcionářů příslušného ústředního nebo jednotného národního výboru.
(2) Pokud by odměny funkcionářů obvodních rad vyčerpaly více než jednu čtvrtinu úhrnu odměn stanoveného pro ústřední nebo jednotný národní výbor, zvýší ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí zpravidla tento úhrn.
§ 4.
Řízení o odměnách.
(1) Návrh na odměny jednotlivých funkcionářů (dále jen „návrh“) vypracuje národní výbor, o jehož funkcionáře jde.
(2) Návrh musí obsahovat také rozhodnutí o tom, kteří referenti budou nuceni vykonávat funkci místo svého pravidelného zaměstnání, kteří vystačí jen