dnes je 17.4.2024

Input:

14/1955 Sb., Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť, platné do 17.7.1963

č. 14/1955 Zb.
[zrušené č. 55/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1955
o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Výzkumné ústavy a útvary technického rozvoje ústředních úřadů a dobrovolných organisací.
§ 1.
(1) Ministři a vedoucí ústředních úřadů mohou zřizovat a zrušovat v oboru své působnosti:
a) výzkumné ústavy (po případě s pokusnými závody),
b) útvary technického rozvoje, jimiž jsou zkušební a kontrolní ústavy, dokumentační ústavy a pokusné (vývojové) podniky. Tato opatření mohou učinit jen se souhlasem vlády, vysloveným po vyjádření státního úřadu plánovacího, ministerstva financí, Československé akademie věd a těch ústředních úřadů, jejichž působnosti se pracovní obor ústavu nebo útvaru dotýká.
(2) Ve výjimečných případech mohou být zřízeny též pobočky výzkumných ústavů a útvarů technického rozvoje, avšak jen mimo sídle těchto ústavů a útvarů; ustanovení odstavce 1 platí obdobně.
(3) Dobrovolné organisace mohou způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 zřizovat a zrušovat své výzkumné ústavy a jejich pobočky.
§ 2.
(1) Výzkumné ústavy a útvary technického rozvoje ústředních úřadů jsou s výjimkou pokusných (vývojových) podniků, rozpočtovými organisacemi a tvoří v rámci příslušného resortu samostatné organisační jednotky.
(2) Pokusné (vývojové) podniky jsou národními podniky.
§ 3.
(1) Podrobné vymezení oboru činnosti a organisační strukturu jednotlivých výzkumných ústavů a útvarů technického rozvoje ústředních úřadů i jejich složek (§ 2 odst. 1) stanoví organisační řády, které vydá v rámci systemisace těchto ústavů a útvarů, po případě v rámci vzorových organisačních struktur schválených vládou, příslušný ministr nebo vedoucí ústředního úřadu; organisační řády výzkumných ústavů dobrovolných organisací vydá vrcholný orgán příslušné organisace.
(2) Ve výzkumných ústavech a útvarech technického rozvoje se zřizují vědecké nebo technické rady; jejich složení a působnost, jakož i postavení jejich členů, budou upraveny podle zásad stanovených vládou v organisačních řádech vydaných podle odstavce 1.
§ 4.
Výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště ústředních úřadů.
(1) Ministři a vedoucí ústředních úřadů mohou v podřízených podnicích zřizovat a zrušovat výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště a konstrukční vývojové kanceláře, pokud je to nezbytně nutné pro splnění plánu výzkumných a vývojových prací.
(2) Pracoviště uvedená v odstavci 1 jsou součástí podniku, ve kterém jsou zřízena.
§ 5.
Výzkumné ústavy a laboratoře vědeckých akademií a vysokých škol.
(1) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd zřizují výzkumné a badatelské ústavy po projednání se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí a se souhlasem vlády, vysloveným, pokud jde o Slovenskou akademii věd, na návrh sboru pověřenců.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na laboratoře Československé akademie věd a Slovenské akademie věd, pokud mají být zřízeny jako samostatně plánující jednotky.
(3) V souladu