dnes je 17.4.2024

Input:

140/1947 Sb., Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, platné do 9.8.1949

č. 140/1947 Zb.
[zrušené č. 195/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 2.července 1947
o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
Článek I.
(1) Tato ustanovení jednacího řádu mohou býti změněna autonomním usnesením sněmovny:
§ 1, odst. 2, 3 a 4;
ustanovení § 4 o počtu místopředsedů, zapisovatelů a pořadatelů, jakož i skrutátorů;
§ 8 vyjímaje ustanovení a), b) a c);
§ 27, odst. 2; § 31; §§ 33, 34 a 35;
§ 40, odst. 1 a 2; §§ 43 a 44;
§ 45 vyjma odstavec 6;
§§ 58 a 59;
§ 69;
§ 70;
§ 71, odst. 2 a § 72.
(2) Návrhy na autonomní změnu těchto ustanovení neb doplnění řádu jednacího v mezích zákona projednávají se ve sněmovně jako osnovy zákonů.
Článek II.
Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.
JEDNACÍ ŘÁD ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ.
ČÁST I.
Poslanci.
§ 1.
Účast na schůzích. Průkazní list.
(1) Poslanci jsou povinni účastniti se nepřetržitě všech jednání a prací sněmovních.
(2) Pro každou schůzi plnou i výborovou vyloží se presenční listina, do níž se přítomní poslanci vlastnoručně zapíší.
(3) Onemocní-li poslanec, oznámí to předsedovi; trvá-li nemoc déle jednoho týdne, předloží lékařské vysvědčení.
(4) K písemné nebo telegrafické žádosti udělí předseda dovolenou do 7 dnů poslanci zaneprázdněnému nezbytnou nebo důležitou záležitostí. O dovolené delší rozhoduje sněmovna na návrh předsedův bez rozpravy prostým hlasováním. O udělení dovolené delší než 7 dnů nebo o neudělení dovolené budiž poslanec ihned písemně uvědoměn. Dodatečná písemná omluva neúčasti se uzná a poslanci potvrdí, uvede-li poslanec zároveň překážky, jež mu zabránily vyžádati si potřebnou dovolenou a pošle-li omluvu, když překážky přestaly. O platnosti dodatečné omluvy rozhoduje předseda, šlo-li o neúčast na schůzích nepřesahující 7 dnů, sněmovna na návrh předsedův bez rozpravy prostým hlasováním, šlo-li o neúčast delší. Předseda může žádati, aby důvody, jichž se poslanec dovolává, byly osvědčeny.
(5) Ustanovení odstavce prvého a čtvrtého se nevztahují na poslance, kteří jsou členy vlády.
(6) Poslanec obdrží jako úřední průkaz legitimaci opatřenou fotografií a podepsanou předsedou sněmovny.
§ 2.
Následky nedbalosti.
(1) Nezúčastní-li se člen výboru bez platné omluvy dvou za sebou jdoucích schůzí výboru, ale v různých dnech konaných, ztrácí mandát výborový a polovici platu podle dekretu presidenta republiky ze dne 23.října 1945, č. 106 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, mu příslušejícího pro měsíc nejblíže následující.
(2) Nezúčastní-li se poslanec bez platné omluvy čtyř plenárních schůzí za sebou jdoucích, ale v různé dny konaných, usnese se předsednictvo sněmovny, aby mu byla udělena písemná důtka. O tomto svém usnesení zpraví předsednictvo sněmovnu v nejbližší plné schůzi a kromě toho zpraví písemně též předsednictvo klubu, kterého je poslanec členem. Nadto ztrácí poslanec nárok na celý plat podle dekretu č. 016/1945 Sb. na jeden měsíc.
(3) Bylo-li zakročeno proti poslanci v témže roce třikráte podle odstavce 2, přikáže