dnes je 3.12.2023

Input:

140/1961 Zb., Trestný zákon, v znení účinnom k 1.7.2005

140/1961 Zb.
[zrušené č. 300/2005 Z.z.]
TRESTNÝ ZÁKON
zo dňa 29. novembra 1961
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
43/1980 Zb.
24. 4. 1980
mení § 21 ods. 2
10/1989 Zb.
19. 2. 1989
mení § 156a
159/1989 Zb.
1. 2. 1990
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
47/1990 Zb.
1. 3. 1990
mení § 177
84/1990 Zb.
29. 3. 1990
Dopĺňa § 197b
175/1990 Zb.
1. 7. 1990
mení a dopĺňa 115 novelizačných bodov
457/1990 Zb.
30. 10. 1990
mení § 175 ods. 1
545/1990 Zb.
1. 2. 1991
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
490/1991 Zb.
3. 12. 191
mení § 177
557/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
60/1992 Zb.
28. 2. 1992
mení § 177
177/1993 Z. z.
12. 8. 1993
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
248/1994 Z. z.
1. 10. 1994
mení a dopĺňa 165 novelizačných bodov
102/1995 Z. z.
31. 5. 1995
ruší časť § 161, § 162, § 163 ds. 2
233/1995 Z. z.
1. 12. 1995
mení § 89 ods. 9
10/1996 Z. z.
11. 1. 1996
mení § 9 ods. 1
13/1998 Z. z.
1. 2. 1998
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
129/1998 Z. z.
8. 5. 1998
mení § 185 ods.3, dopĺňa § 185 ods3 a § 187 ods. 1
10/1999 Z. z.
28. 1. 1999
mení § 161 a § 163
183/1999 Z. z.
1. 9. 1999
mení a dopĺňa 71 novelizačných bodov
399/2000 Z. z.
1. 12. 2000
mení § 181d, dopĺňa § 247 ods. 2
253/2001 Z. z.
1. 8. 2001
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
253/2001 Z. z.
1. 11. 2001
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
485/2001 Z. z.
1. 1. 2002
mení § 261
38/2002 Z. z.
30. 1. 2002
ruší časť § 102a a § 103
237/2002 Z. z.
1. 7. 2002
mení § 89 ods. 14, § 181c ods. 1 a 2
421/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení a dopĺňa 81 novelizačných bodov
448/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení § 71 ods. 1, § 171 ods. 1, dopĺňa§ 71 nový ods. 3, § 171 ods. 1
553/2002 Z. z.
28. 9. 2002
dopĺňa § 67a
171/2003 Z. z.
1. 9. 2003
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
457/2003 Z. z.
1. 12. 2003
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
403/2004 Z. z.
1. 8. 2004
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
576/2004 Z. z.
1. 1. 2005
dopĺňa nový§ 246b
613/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 148c, § 213, § 214, dop´ňa § 214 nový ods. 2
757/2004 Z. z.
1. 4. 2005
mení § 184a ods.1, dopĺňa nový § 184b
227/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení a dopĺňa § 257
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Účelom Trestného zákona je chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky.
§ 2
Prostriedky na dosiahnutie účelu Trestného zákona sú hrozba trestami, ukladanie a výkon trestov a ochranné opatrenia.
DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
§ 3
Trestný čin
(1) Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone.
(2) Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč vykazuje znaky trestného činu.
(3) Pre trestnosť činu treba úmyselné zavinenie, ak neustanovuje tento zákon výslovne, že postačí zavinenie z nedbanlivosti.
(4) Stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť je určovaný najmä významom chráneného záujmu, ktorý bol činom dotknutý, spôsobom vykonania činu a jeho následkami, okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný, osobou páchateľa, mierou jeho zavinenia a jeho pohnútkou.
Zavinenie
§ 4
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený.
§ 5
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
§ 6
Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sa prihliadne,
a) ak ide o ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, vyjmúc prípady, že tento zákon vyžaduje aj tu zavinenie úmyselné,
b) ak ide o inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, vyjmúc prípady, v ktorých tento zákon vyžaduje, aby o nej páchateľ vedel.
§ 7
Príprava na trestný čin
(1) Konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktoré záleží v organizovaní obzvlášť závažného (§ 41 ods. 2) trestného činu, v zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, v návode alebo v pomoci na taký trestný čin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok pre jeho spáchanie, je prípravou na trestný čin, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu trestného činu.
(2) Príprava na trestný čin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej na trestný čin, ku ktorému smerovala, ak tento zákon v osobitnej časti neustanovuje niečo iné.
(3) Trestnosť prípravy na trestný čin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo
b) urobil o príprave na trestný čin oznámenie v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému