dnes je 7.12.2023

Input:

140/1968 Sb., Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání

č. 140/1968 Zb.
[zrušené č. 311/2001 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství
ze dne 23. října 1968,
o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Ministerstvo školství stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., a na základě zmocnění daného vládou:
§ 1
Rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracovníků, členů jednotných zemědělských družstev a členů výrobních družstev, studujících při zaměstnání na československých vzdělávacích zařízeních nebo v kursech, aby získali určitý stupeň vzdělání nebo si rozšířili nebo prohloubili dosažený stupeň vzdělání, popřípadě odbornou kvalifikaci.
(2) Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle této vyhlášky přísluší studujícím při zaměstnání, jestliže jejich organizace se studiem vyslovila souhlas; poskytují se ve všech formách tohoto studia.
ČÁST PRVÁ
Pracovní úlevy
§ 2
Pracovní úlevy pro studující na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích
Organizace poskytnou studujícím na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích pracovní volno v tomto rozsahu:
a) 3 hodiny týdně s náhradou mzdy s výjimkou vychovatelů a učitelek mateřských škol, jimž náleží 2 hodiny týdně z přímé výchovné práce (z normální míry vyučovací povinnosti) a ostatních učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
b) 3 dni s náhradou mzdy ve školním roce k přípravě a vykonání zkoušek;
c) 3 dni bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na studijních soustředěních (laboratorních cvičeních, praktikách, praxi), jsou-li součástí učebního plánu;
d) na přípravu a vykonání maturitní zkoušky (závěrečné umělecké zkoušky)
1. 20 dní (10 dní absolventům škol s úplným středním vzděláním) bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky je odborná maturitní práce,
2. 10 dní bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky není odborná maturitní práce.
§ 3
Pracovní úlevy pro studující na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří1)
Organizace poskytnou studujícím na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří pracovní volno v tomto rozsahu:
a) 3 hodiny týdně s náhradou mzdy s výjimkou vychovatelů, jimž náleží 2 hodiny týdně z přímé výchovné práce a učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;
b) 5 dní s náhradou mzdy v každém školním roce na přípravu a vykonání zkoušek;
c) 5 dní bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na laboratorních cvičeních (praktikách), jsou-li součástí učebního plánu;
d) 20 dní (učitelům 10 dní) s náhradou mzdy na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky a k obhajobě odborné práce.
§ 4
Pracovní úlevy pro studující na vysokých školách
Organizace poskytnou studujícím na vysokých školách pracovní volno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a) 12 dní v každém školním roce při večerním a externím