dnes je 16.4.2024

Input:

141/1961 Sb., Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

č. 141/1961 Zb.
[zrušené č. 301/2005 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 1961
o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
PŘEHLED
ustanovení trestního řádu
 
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
Účel zákona
§ 1
Základní zásady trestního řízení
§ 2
Spolupráce se společenskými organizacemi
§ 3-6
Součinnost státních a jiných orgánů
§ 7 a 8
Posuzování předběžných otázek
§ 9
Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
§ 10
Nepřípustnost trestního stíhání
§ 11
Výklad některých pojmů
§ 12
 
HLAVA DRUHÁ
SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ
 
Oddíl první
Pravomoc a příslušnost soudů
Výkon trestního soudnictví
§ 13
Pravomoc vojenských soudů
§ 14 a 15
Věcná příslušnost
§ 16 a 17
Místní příslušnost
§ 18 a 19
Společné řízení
§ 20 a 21
Příslušnost několika soudů
§ 22
Vyloučení a spojení věcí
§ 23
Spory o příslušnost
§ 24
Odnětí a přikázání věci
§ 25 a 26
 
Oddíl druhý
Pomocné osoby
Zapisovatel
§ 27
Tlumočník
§ 28 a 29
 
Oddíl třetí
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
§ 30 a 31
 
Oddíl čtvrtý
Obvinění
Obviněný
§ 32
Práva obviněného
§ 33
Zákonný zástupce obviněného
§ 34
 
Oddíl pátý
Obhájce
Obhájce
§ 35
Nutná obhajoba
§ 36
Zvolený obhájce
§ 37
Ustanovený obhájce
§ 38-40
Povinnosti a práva obhájce
§ 41
 
Oddíl šestý
Zúčastněná osoba
Zúčastněná osoba
§ 42
 
Oddíl sedmý
Poškozený
Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody
§ 43-46
Zajištění nároku poškozeného
§ 47-49
 
Oddíl osmý
Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
§ 50 a 51
 
HLAVA TŘETÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Způsob provádění úkonů trestního řízení
§ 52
 
Oddíl první
Dožádání
Dožádání
§ 53 a 54
 
Oddíl druhý
Protokol
Sepisování protokolu
§ 55
Podpisování protokolu
§ 56
Oprava protokolu
§ 57
Protokol o hlasování
§ 58
 
Oddíl třetí
Podání
Podání
§ 59
 
Oddíl čtvrtý
Lhůty
Počítání lhůt
§ 60
Navrácení lhůty
§ 61
 
Oddíl pátý
Doručování
Obecné ustanovení
§ 62
Doručování do vlastních rukou
§ 63
Odepření přijetí
§ 64
 
Oddíl šestý
Nahlížení do spisů
Nahlížení do spisů
§ 65
 
Oddíl sedmý
Pořádková pokuta
Pořádková pokuta
§ 66
 
HLAVA ČTVRTÁ
ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ
 
Oddíl první
Vazba
Důvody vazby
§ 67
Rozhodnutí o vazbě
§ 68
Příkaz k dodání do vazby
§ 69
Vyrozumění o vzetí do vazby
§ 70
Trvání vazby
§ 71 a 72
Nahrazení vazby zárukou společenské organizace nebo slibem obviněného
§ 73
Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
§ 74
 
Oddíl druhý
Zadržení
Zadržení obviněného vyšetřovacím orgánem
§ 75
Zadržení osoby podezřelé
§ 76
Rozhodnutí prokurátora o zadržené osobě
§ 77
 
Oddíl třetí
Vydání a odnětí věci
Povinnost k vydání věci
§ 78
Odnětí věci
§ 79
Vrácení věci
§ 80 a 81
 
Oddíl čtvrtý
Domovní a osobní prohlídka
Důvody domovní a osobní prohlídky
§ 82
Příkaz k prohlídce
§ 83
Předchozí výslech
§ 84
Výkon prohlídky
§ 85
 
Oddíl pátý
Zadržení a otevření zásilek
Zadržení zásilek
§ 86
Otevření zásilek
§ 87
 
Oddíl šestý
Zajišťování věcí bezpečnostními orgány
Zajišťování věcí bezpečnostními orgány
§ 88
 
HLAVA PÁTÁ
DOKAZOVÁNÍ
Obecné ustanovení
§ 89
 
Oddíl první