dnes je 9.12.2023

Input:

141/1965 Sb., Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků

č. 141/1965 Zb.
[zrušené nepriamo č. 194/1994 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1965
o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Zákonem č. 67/1965 Sb., o některých změnách v nemocenském pojištění, byla v nemocenském pojištění pracovníků v pracovním poměru nově upravena podmínka nepřerušeného zaměstnání pro určení sazby nemocenského a peněžité pomoci v mateřstvím, podpora při ošetřování člena rodiny a zaveden vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství pro pracující ženy, které konaly práci, jež je těhotným ženám, popřípadě matkám, zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje jejich těhotenství. Těmto změnám je třeba přizpůsobit též úpravu nároků družstevních rolníků ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se proto usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, se mění takto:
1. V § 6 písm. B. se vkládá nové ustanovení písm a), které zní:
„a) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“.

Dosavadní ustanovení písm. a) až c) se označují písmeny b) až d).
2. V § 10 odst, . 1 a 2 a v § 22 odst. 3 se slova „při nepřerušené činnosti v témže družstvu“ nahrazují slovy „při pracovní činnosti v družstvu“.
3. § 16 včetně nadpisu zní:
„Podpora při ošetřování člena rodiny
(1) Podpora při ošetřování člena rodiny náleží za podmínek dále stanovených členu družstva (§ 7), který nemůže pracovat, poněvadž musí
1. ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let, nebo
2. pečovat o dítě mladší než 10 let z toho důvodu, že
a) dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byla uzavřena z nařízení příslušných orgánů, nebo
b) dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy, nebo
c) osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření) anebo porodila, a proto nemůže o dítě pečovat, nebo
3. ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.
(2) Podmínkou pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny je, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije s členem družstva ve společné domácnosti a že v domácnosti není nikdo jiný, kdo by mohl o dítě pečovat nebo nemocného ošetřovat; jde-li o ošetřování nemocného dítěte nebo jiného nemocného člena rodiny, je další podmínkou, že není možné nebo vhodné umístit nemocného v nemocnici.
(3) Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýš po dobu tří pracovních dnů, pokud potřeba ošetřování v nich trvá ; poskytování lze prodloužit až o další tři pracovní dny, jestliže nebylo možno během prvních tří pracovních dnů opatřit potřebnou péči.
(4) Členu družstva, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, může být poskytování podpory přiznané podle odstavců 1 až 3 dále prodlouženo, avšak doba poskytování nesmí v témž případě ošetřování (péče) přesáhnout 12 pracovních dnů.
(5) O stanovení podpory a o jejich sazbách platí obdobně předpisy o nemocenském.
(6) V