dnes je 8.12.2023

Input:

142/1950 Sb., Zákon o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky súdny poriadok), platné do 31.3.1964

č. 142/1950 Zb.
[zrušené č. 99/1963 Zb.]
ZÁKON
zo dňa 25. októbra 1950
o konaní v občianskych právnych veciach
(občiansky súdny poriadok)1)
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
Prehľad občianskeho súdneho poriadku.
PRVÁ ČASŤ.
Všeobecné ustanovenia.
Prvá hlava.
Základné ustanovenia.
 
Účel zákona
§ 1
Dosah ustanovení prvej časti
§ 2
Právomoc riadnych súdov
§ 3
Senát. Jediný sudca
§ 4
Účastníci
§ 5
Prokurátor
§ 6
Návod a poučenie účastníkov
§ 7
Druhá hlava.
Súdy a súdne osoby.
PRVÝ DIEL.
Príslušnosť súdu.
 
Všeobecný súd
§§ 8 - 11
Určenie príslušnosti Najvyšším súdom
§ 12
Príslušnosť na procesné úkony, ktoré nevyžadujú rozhodovanie
§ 13
Trvanie príslušnosti
§ 14
Územný rozsah činnosti súdu
§ 15
Dožiadanie
§ 16
Prikázanie veci inému súdu. Spory o príslušnosť a o právomoc
§§ 17 - 20
DRUHÝ DIEL.
Vylúčenie súdnych osôb.
 
Dôvody vylúčenia sudcov
§ 21
Rozhodovanie o vylúčení sudcov
§ 22
Vylúčenie iných orgánov
§ 23
Tretia hlava.
Osoby zúčastnené na konaní.
PRVÝ DIEL.
Procesná spôsobilosť.
 
Kto má procesnú spôsobilosť
§ 24
Zastúpenie procesne nespôsobilého účastníka
§ 25
Preukaz oprávnenia na zastupovanie
§ 26
Skúmanie procesnej spôsobilosti a odstránenie jej nedostatku
§§ 27 - 28
Ustanovenie opatrovníka
§ 29
DRUHÝ DIEL.
Zmocnenie a plnomocenstvo.
 
Zastúpenie zmocnencom
§ 30
Zastupovanie osôb neschopných sa zrozumiteľne vyjadrovať
§ 31
Kto môže byť zmocnencom
§ 32, 33
Preukázanie plnomocenstva
§ 34
Druhy plnomocenstva
§ 35
Procesné plnomocenstvo
§ 36
Trvanie procesného plnomocenstva
§ 37
Odvolanie a výpoveď plnomocenstva
§ 38
Následky nedostatku plnomocenstva
§ 39
Štvrtá hlava.
Konanie na súde prvej stolice.
PRVÝ DIEL.
Súdna pokonávka pred začatím konania.
 
Súdna pokonávka pred začatím konania
§ 40
DRUHÝ DIEL.
Začatie konania.
Návrhy a podania.
 
Začatie konania
§ 41
Návrh na začatie konania
§ 42
Všeobecné náležitosti písomných podaní
§§ 43, 44
Odstránenie chýb písomných podaní
§ 45
TRETÍ DIEL.
Doručovanie.
 
Spôsob doručovania
§ 46
Náhradné doručenie
§ 47
Doručovanie zmocnencovi
§ 48
Zmocnenec na prijímanie písomností
§ 49
Odopretie prijatia doručovanej písomnosti
§ 50
Doručenie verejnou vyhláškou. Ustanovenie opatrovníka
§§ 51, 52
Právomoc predsedu senátu pri doručovaní
§ 53
ŠTVRTÝ DIEL.
Skúmanie príslušnosti a právomoci.
 
Skúmanie príslušnosti a právomoci
§§ 54 - 58
PIATY DIEL.
Priebeh konania.
 
Postup v konaní
§ 59
Povinnosť účastníkov
§ 60
Ústne pojednávanie
§§ 61 - 67
Iné pojednávanie a podobné sudcovské úkony
§ 68
Výsluch účastníka
§ 69
Predbežné otázky
§ 70
Spojenie niekoľkých vecí
§ 71
Zmena návrhu
§ 72
Vzatie návrhu späť, uznanie a vzdanie sa nároku, súdna pokonávka
§§ 73 - 76
Nečinnosť účastníkov
§§ 77 - 79
Prerušenie konania
§§ 80 - 83
Lehoty
§§ 84 - 85
Navrátenie do predošlého stavu
§ 86
Nazretie do súdnych spisov
§ 87
ŠIESTY DIEL.
Dokazovanie.
 
Dokazovanie všeobecne
§§ 88 - 98
Dôkazné prostriedky
§ 99
Svedkovia
§§ 100 - 107
Znalci
§§ 108 - 112
Listiny
§§ 113 - 118
Ohliadka
§§ 119 - 121
Ostatné dôkazné prostriedky
§ 122
Zabezpečenie dôkazov
§§ 123 - 126
SIEDMY DIEL.
Trovy konania.