dnes je 17.4.2024

Input:

143/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)

č. 143/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. května 1948,
kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
Podle § 17 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, vyhlašuji opatření Likvidačního fondu měnového ze dne 23. dubna 1948; opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet).
Likvidační fond měnový (dále jen Fond) stanoví podle § 8 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém:
Čl. 1.
(1) Závazky, vypočtené v § 16, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, lze, pokud v jednotlivých případech převyšují částku 100 Kčs, plniti převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch věřitelův, po případě cennými papíry Fondu, dá-li k tomu Fond souhlas podle čl. 2. V tomto případě je věřitel povinen přijmouti toto plnění namístě placení.
(2) Ustanovení předcházejícího odstavce se nevztahují na plnění závazků Poštovní spořitelně a peněžním ústavům (peněžním podnikům).
Čl. 2.
(1) Chce-li dlužník plniti závazek uvedený v čl. 1 převodem na vázaný vklad (účet) ve prospěch věřitelův, musí v žádosti o souhlas s převodem prokázati výši, právní důvod a splatnost závazku, odůvodniti, proč svůj závazek nesplnil do 14. února 1946 a připojiti potvrzení berní správy o tom, jakou částkou věřitel tuto pohledávku uvedl v přihlášce k majetkovým dávkám podle zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku. Potvrzení berní správy není třeba, je-li věřitel osvobozen od přihlašovací povinnosti k dávce z přírůstku na majetku a k dávce z majetku (§§ 15, 34 a 41 cit. zákona).
(2) Nemůže-li dlužník předložiti potvrzení berní správy o přihlášení pohledávky věřitelem, postačí, prokáže-li, že berní správě, příslušné pro vyměření majetkových dávek věřiteli, písemně oznámil jméno a bydliště věřitelovo, jakož i výši a právní důvod pohledávky, kterou hodlá zapraviti převodem.
Čl. 3.
(1) V případech nespadajících pod ustanovení čl. 1, odst. 1 jsou převody mezi vázanými vklady různých vlastníků přípustné se souhlasem Fondu jen, pokud také věřitel s převodem souhlasí.
(2) O náležitostech žádosti platí přiměřeně ustanovení čl. 2, odst. 1; mimo to jest ji doložiti písemným věřitelovým prohlášením, že s úhradou převodem z vázaného vkladu souhlasí.
Čl. 4.
Žádosti podle tohoto opatření musí býti podány prostřednictvím peněžního ústavu (peněžního podniku) na tiskopisech Fondem vydaných.
V Praze dne 23. dubna 1948.
Likvidační fond měnový
 
Dr. Nebesář v. r.
Dr. Chmela v. r.