dnes je 9.12.2023

Input:

143/1961 Sb., Zákon o domovní dani, platné do 31.12.1992

č. 143/1961 Zb.
[zrušené č. 317/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1961
o domovní dani
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Národní výbory zajišťují za nejširší aktivní účasti všeho pracujícího lidu kromě jiných významných úkolů také řešení bytových otázek, urychlení celkové bytové výstavby i řádné udržování nynějšího bytového fondu. Zdaňování domovního majetku se dotýká těchto úkolů; aby se národním výborům usnadnilo jejich plnění, upravuje se a zjednodušuje také domovní daň v souladu s dosaženým stupněm rozvoje socialistických výrobních vztahů.
Oddíl I
Daňová povinnost
§ 2
(1) Domovní dani podléhají budovy zřízené k trvalým účelům, s výjimkou budov, které jsou v socialistickém vlastnictví.
(2) Spolu s budovami podléhá dani plocha jimi zastavěná, nádvoří a domovní zahrada.
§ 3
(1) Daň platí vlastník budovy. Přísluší-li k budově právo požívání, stíhají poživatele povinnosti uložené tímto zákonem vlastníku budovy.
(2) Patří-li budova společně několika osobám, zdaňují se společně a platí daň rukou společnou a nerozdílnou.
§ 4
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeny
a) budovy (jejich části) užívané diplomatickými zástupci cizích států, pověřenými v Československé socialistické republice, jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzuly z povolání za předpokladu, že je zaručena vzájemnost a že uživatelé budov nejsou československými občany,
b) budovy (jejich části), kterým přísluší osvobození podle mezinárodních smluv a dohod.
§ 5
Způsob vyměření daně
Daň se vyměřuje
a) podle zastavěné plochy z rodinných domků užívaných zcela nebo zčásti vlastníkem nebo osobami mu blízkými,
b) podle nájemného a ceny užívání z budov ostatních.
§ 6
Zdaňovací období
(1) U budov, z nichž se daň vyměřuje podle zastavěné plochy (§ 5 písm. a)), vyměří se daň podle stavu k 1. lednu 1962, popřípadě, vznikne-li daňová povinnost po tomto datu, podle stavu ke dni vzniku daňové povinnosti (§ 7 odst. 1 písm. a)). Podle tohoto vyměření se daň platí tak dlouho, dokud nedojde ke změně v okolnostech rozhodujících o vyměření daně.
(2) U budov, z nichž se daň vyměřuje podle nájemného a ceny užívání (§ 5 písm. b)), vyměří se daň na běžný kalendářní rok.
§ 7
Vznik a zánik daňové povinnosti
(1) Daňová povinnost vzniká:
a) u budov, z nichž se daň vyměřuje podle zastavěné plochy, počátkem měsíce následujícího po dni, kterého se začalo budovy nebo její části užívat, popřípadě po dni, kterým zaniklo osvobození od daně,
b) u budov, z nichž se daň vyměřuje podle nájemného nebo ceny užívání, dnem, kdy se budovy nebo její části začalo užívat, popřípadě dnem, kterým zaniklo osvobození od daně.
(2) Daňová povinnost zaniká:
a) u budov, z nichž se daň vyměřuje podle zastavěné plochy, koncem měsíce, ve kterém budova zanikla, byla zcela vyklizena za účelem zbourání nebo kdy u ní nastal důvod k osvobození od daně,
b) u budov, z nichž se daň vyměřuje podle nájemného a ceny užívání, dnem, kterým budova zanikla, byla zcela vyklizena za účelem zbourání nebo kdy u ní nastal důvod k osvobození od daně.
Oddíl II
Vyměření daně podle zastavěné plochy
§ 8
(1) Pro